Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ

Η ΕΛΓΕΚΑ είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, ο οποίος έχει παρουσία όχι μόνο στην Ελλάδα άλλα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνουν Υπηρεσίες Πωλήσεων, Marketing, Trade Marketing, Merchandising καθώς και Logistics, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε αγοράς. Οι εταιρείες που απαρτίζουν τον Όμιλο είναι οι εξής.

Συμμετοχή σε Εταιρείες

Συνδεδεμένες Εταιρείες

 • ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
 • SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
 • ELGEKA (CYPRUS) LTD
 • ELGEKA – FERFELIS ROMANIA S.A.
 • GATEDOOR HOLDINGS LTD
 • GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL
 • GATEDOOR WEALTH CREATION SRL
 • GATEDOOR UNLIMITED SRL
 • ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
 • ELGEKA PROPERTY & DEVELOPMENT SRL
 • VEDIS HOLDINGS LTD

Αρχεία (Πωληθέντων-Διαγραμμένων- Αδρανών Συμμετοχών)

 • GATEDOOR IMOBILIARE SRL
 • GATE MAX SRL
 • G.S.B.G. Α.Ε.
 • MEDIHELM PHARMACEUTICAL S.A.
 • DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED
 • DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • P.C.D.C. S.A.
 • DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD
 • VIOTROS S.A.
 • ΑRIVIA S.A.
 • CERA VILLA DESIGN SRL
 • ELGEKA FERFELIS SRL
 • SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL
 • Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.
 • ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ A.E.
 • EFB LTD

Συνδεδεμένες Εταιρείες

ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ELGEKA (CYPRUS) LTD
ELGEKA – FERFELIS ROMANIA S.A.
GATEDOOR HOLDINGS LTD
GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL
GATEDOOR WEALTH CREATION SRL
GATEDOOR UNLIMITED SRL
ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ELGEKA PROPERTY & DEVELOPMENT SRL
VEDIS HOLDINGS LTD

Αρχεία (Πωληθέντων-Διαγραμμένων- Αδρανών Συμμετοχών)

GATEDOOR IMOBILIARE SRL
GATE MAX SRL
G.S.B.G. Α.Ε.
MEDIHELM PHARMACEUTICAL S.A.
DIAKINISIS PORT (CY) LIMITED
DIAKINISIS PORT & ΣΙΑ Ε.Ε.
P.C.D.C. S.A.
DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD
VIOTROS S.A.
ΑRIVIA S.A.
CERA VILLA DESIGN SRL
ELGEKA FERFELIS SRL
SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL
Χ.Κ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.
ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ A.E.
EFB LTD
Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.