Βιωσιμότητα

Στοχεύουμε στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και κερδοφορία μέσω της δέσμευσής μας για βιωσιμότητα, καθοδηγούμενοι από το πλαίσιο ESG [Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση).

Απολογισμός ESG - Μη Χρηματοοικονομικά Στοιχεία επίδοσης Μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης

Πυλώνες

Περιβαλλοντικός

Σε συνεργασία με τη ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ και με πιστοποιημένες εταιρείες, διαχειριζόμαστε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα μέσω εναλλακτικών λύσεων διαχείρισης αποβλήτων για χρησιμοποιημένες, μη επικίνδυνες συσκευασίες και ανακύκλωση παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών και μπαταριών.

Διακυβέρνηση

Διατηρούμε υψηλά ηθικά πρότυπα σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω:

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής

Αυτός ο κώδικας καθοδηγεί τις δραστηριότητές μας και διέπει τους εσωτερικούς κανονισμούς, δίνοντας έμφαση στην ακεραιότητα, την αμεροληψία, τον επαγγελματισμό, τη διαφάνεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπογραμμίζει επίσης τη δέσμευσή μας στη διαφορετικότητα και απαγορεύει τις διακρίσεις, την παιδική εργασία, την αδήλωτη εργασία, την κατάχρηση ουσιών και κάθε μορφή βίας ή παρενόχλησης.

Δείτε περισσότερα Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τηρούμε υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση της δικαιοσύνης προς τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υιοθετήσαμε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕKΕΔ), όπως τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021.

Δείτε τον ΕKΕΔ εδώ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4706/2020. Κατά τη σύνταξή του ελήφθησαν επίσης υπόψη οι σχετικές διατάξεις των ελληνικών νόμων, των ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών, καθώς και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Δείτε περισσότερα Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Governance

Κοινωνικός

Οι κοινωνικές μας δεσμεύσεις περιλαμβάνουν το ηθικό εμπόριο, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, την ένταξη και τη διαφορετικότητα, την ανάπτυξη των εργαζομένων, την ευημερία της κοινότητας και τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς. Επίσης δεσμευόμαστε να διαθέτουμε στους καταναλωτές προϊόντα ασφαλή, υψηλής ποιότητας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.