Εταιρική Διακυβέρνηση

Διατηρούμε υψηλά ηθικά πρότυπα σε όλες τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Αυτό εξασφαλίζεται μέσω:

Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής

Αυτός ο κώδικας καθοδηγεί τις δραστηριότητές μας και διέπει τους εσωτερικούς κανονισμούς, δίνοντας έμφαση στην ακεραιότητα, την αμεροληψία, τον επαγγελματισμό, τη διαφάνεια και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπογραμμίζει επίσης τη δέσμευσή μας στη διαφορετικότητα και απαγορεύει τις διακρίσεις, την παιδική εργασία, την αδήλωτη εργασία, την κατάχρηση ουσιών και κάθε μορφή βίας ή παρενόχλησης. Δείτε τον Κώδικα Επιχειρηματικής Δεοντολογίας και Ηθικής εδώ.

Σχετικά έγγραφα Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας & Ηθικής

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Τηρούμε υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης για τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και τη διασφάλιση της δικαιοσύνης προς τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Υιοθετήσαμε τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕKΕΔ), όπως τροποποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021.

Δείτε τον ΕKΕΔ εδώ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.4706/2020. Κατά τη σύνταξή του ελήφθησαν επίσης υπόψη οι σχετικές διατάξεις των ελληνικών νόμων, των ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών, καθώς και αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σχετικά έγγραφα Σύνοψη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Βασικό μέλημα της Εταιρείας αποτελεί η ανάπτυξη και συνεχής αναβάθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο αποτελεί σύνολο ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της Διαχείρισης Κινδύνων, του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης που καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε δραστηριότητα και συναλλαγή και συντελούν στην αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία της.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου συνιστά μία ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός της Εταιρείας, με σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και της εταιρικής πολιτικής, αναφορικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου της.

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών: «Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διασφαλιστική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθά τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων, των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Εταιρικής Διακυβέρνησης».

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.4706/2020 και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η Διαχείριση Κινδύνων είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, έχοντας ως προϋπόθεση τον προσδιορισμό σαφών και μετρήσιμων λειτουργικών στόχων (objective setting) τόσο σε επίπεδο Εταιρίας όσο και σε επίπεδο των επιμέρους λειτουργιών και δραστηριοτήτων. Ακολούθως, αναγνωρίζονται τα σημαντικά γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά αυτούς τους στόχους (event identification), αξιολογούνται οι σχετικοί κίνδυνοι (risk assessment) και αποφασίζεται η απόκριση της Εταιρείας σε αυτούς (risk response).

Οι εργασίες της Λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνων εκτελούνται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στόχος της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης είναι η υποστήριξη της Εταιρείας στα πλαίσια υιοθέτησης και παρακολούθησης της εφαρμογής των κανονιστικών υποχρεώσεων που την αφορούν, έχοντας ως κύρια αποστολή τη θέσπιση και εφαρμογή κατάλληλων και επικαιροποιημένων πολιτικών και διαδικασιών, με σκοπό να επιτυγχάνεται έγκαιρα η πλήρης και διαρκής συμμόρφωση της Εταιρείας προς το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και να υφίσταται ανά πάσα στιγμή πλήρης εικόνα για τον βαθμό επίτευξης του σκοπού αυτού.

Οι εργασίες της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης εκτελούνται από τον Υπεύθυνο Κανονιστικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος είναι εγκεκριμένος από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΓΕΚΑ επιβλέπει τη συνολική στρατηγική και κατεύθυνση της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και τα ανεξάρτητα μέλη του έχουν εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 15.07.2021. Σύμφωνα με το Καταστατικό, η διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στον χρόνο της εξόδου του.

Εκτελεστικά Μέλη

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Εντεταλμένη Σύμβουλος & Μέλος

Μη Εκτελεστικά Μέλη

Μη Εκτελεστικά – Ανεξάρτητα Μέλη

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπικουρείται
στο έργο του από τις ακόλουθες Επιτροπές:

Επιτροπή Ελέγχου

Η υφιστάμενη Επιτροπή Ελέγχου, αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 15.07.2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα σε συνεδρίασή της κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου
Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικά έγγραφα Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων απαρτίζεται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως:

Πρόεδρος

Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Μέλος

Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου
Αδαμάντιος Λέντσιος

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ

Οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων περιγράφονται λεπτομερώς στον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σχετικά έγγραφα Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων

Ανώτερα Διευθυντικά Στελέχη

Κική Ηλία

Γενική Διευθύντρια ΕΛΓΕΚΑ

Κυριακή Ηλία

Η Κική Ηλία είναι στέλεχος, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στις Πωλήσεις και το Marketing, στον κλάδο του FMCG, σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες, όπως η Unilever Ελλάδας και Ολλανδίας, και η Green Cola. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Liverpool της Βρετανίας. Παράλληλα είναι πρόεδρος του ΕΣΒΕΠ (Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών Επώνυμων Προϊόντων) και περήφανη μητέρα μιας κόρης.

Οικονομικός Διευθυντής ΕΛΓΕΚΑ

Σπύρος Καρανάσος

Ο Σπύρος Καρανάσος έχει 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα Χρηματοοικονομικά, σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες όπως Efg Eurolife, Intralot Group, και Μαΐλλης Group.

Διοικητικά στελέχη

Η ηγετική ομάδα της ΕΛΓΕΚΑ έχει τεράστια και ποικίλη εμπειρία, τόσο στο ελληνικό όσο και στο παγκόσμιο περιβάλλον.

Ορκωτοί Ελεγκτές

Οι οικονομικές καταστάσεις της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. στις 31.12.2022
έχουν ελεγχθεί από την GRANT THORNTON

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ–ΔΙΑΝΟΜΕΣ–ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ–ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.