Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικές Καταστάσεις

Βάσει Δ.Π.Χ.Α.

2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31-12-2022 ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2022

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2022 (PDF) Download
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2022 (λήψη ως XBRL) Download zip
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσης 2022 (προβολή HTML) Download

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30-06-2022

2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 31-12-2021 ΚΑΤΑ ΔΠΧΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση (PDF) Download
Ετήσια Οικονομική Έκθεση ESEF (ZIP) Download
Ετήσια Οικονομική Έκθεση ESEF (xHTML) Download

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30-06-2021

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.