Αλέξανδρος Κατσιώτης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Κατσιώτης είναι βασικός μέτοχος της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Σύμβουλου της Εταιρίας από το 1988.

Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης και Marketing στο ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ICBS της Θεσσαλονίκης, ενώ ασχολήθηκε με διάφορους διοικητικούς τομείς της Εταιρίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στον μετασχηματισμό της σε Όμιλο εταιριών με δραστηριότητες στους τομείς της «Εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών», της «Παροχής υπηρεσιών Logistics» και της «Διαχείρισης Ακινήτων».

Σήμερα είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», Πρόεδρος στις εταιρίες «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «G.S.B.G. Α.Ε.» καθώς και μέλος στο Δ.Σ. της «ARIVIA ΑΒΕΕ».

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.