Μέτοχοι

Μέτοχοι

Μέτοχοι

Αριθμός Μετοχών 60.295.607
Τύπος Μετοχών Κοινές Ονομαστικές (από 27/07/2021)
Ημερομηνία Εισαγωγής 16/08/1999
Κλάδος / Υποκλάδος Προσωπική Φροντίδα, Φάρμακα & Παντοπωλεία / Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων (1 Ιουλ 2019)
Συμμετοχή σε δείκτες ΔΠΠ ATHEX_ESG ΔΟΜ
Αγορά ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (10 Οκτ 2011)
Κατηγορία Διαπραγμάτευσης ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (10 Οκτ 2011)

 

Βασικοί Μέτοχοι

Οι Μέτοχοι (Βασικοί) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

Ονοματεπώνυμο Μετόχου Κατεχόμενες Μετοχές % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου
Αλέξανδρος Κατσιώτης 22.257.795 36.914%
Έλλη Δρακοπούλου 8.916.897 14.789%
Αικατερίνη Δρακοπούλου 7.851.062 13.021%
Αθανασία Δρακοπούλου 7.851.062 13.021%
Σύνολο 46.876.816 77.745%
Ονοματεπώνυμο Μετόχου
Κατεχόμενες Μετοχές
% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου
Αλέξανδρος Κατσιώτης
22.257.795
36.914%
Έλλη Δρακοπούλου
8.916.897
14.789%
Αικατερίνη Δρακοπούλου
7.851.062
13.021%
Αθανασία Δρακοπούλου
7.851.062
13.021%
Σύνολο 46.876.816 77.745%

Πληροφόρηση Μετόχων

Επενδυτικές Σχέσεις
Σπύρος Καρανάσος
Τηλ.: 210-2415100
E-mail: info@elgeka.gr

Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων
Σωφρονία Κουκουλή
Τηλ.: 2310-779726
E-mail: nkoukouli@elgeka.gr

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.