Αδαμάντιος Λέντσιος

Μέλος

Ο κ. Λέντσιος είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Bologna-Italia, με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πετροχημικά και Χημεία Υδρογονανθράκων στο Πανεπιστήμιο του Manchester-England και κάτοχος διπλώματος Management από το Henley College-England.

Διαθέτει πολύχρονη διοικητική εμπειρία, καθώς έχει διατελέσει ανώτατο διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος διοίκησης σε πληθώρα εταιριών διαφόρων κλάδων («Εταιρία Πετρελαίων Β. Αιγαίου», «ΔΕΠΑ», Όμιλο «Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ Α.Ε.», «VIORYL S.A.», «LEVENTIS FOODS NIGERIA LTD», Όμιλος Εταιριών «PLIAS», Όμιλος «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», «SIRECLED HELLAS S.A.», «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», «ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.»).

Συμμετέχει στο Δ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» από το 2014 ως μη εκτελεστικό μέλος, έχοντας αναλάβει διάφορα στρατηγικά έργα. Παράλληλα είναι μέλος στο Δ.Σ. της εταιρίας «ELGEKA FERFELIS ROMANIA S.A.», «ΕΛΓ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και «ELGEKA PROPERTY & DEVELOPMENT SRL».

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.