27 Απριλίου 2022

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 27 Απριλίου 2022

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου έτους 2022

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2022 που είχε ανακοινωθεί στις 11/04/2022, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, ως εξής:

Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022 (αντί της Πέμπτης, 21 Ιουλίου 2022 που είχε γνωστοποιηθεί αρχικά).

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την προαναφερόμενη ημερομηνία, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.