02 Ιανουαρίου 2023

Παρέλευση άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 02 Ιανουαρίου 2023

 

ΘΕΜΑ: Παρέλευση άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» (εφεξής: «η Εταιρία»), σε συνέχεια της από 15.12.2022 ανακοίνωσης αναφορικά με την από 14.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την παροχή ειδικής άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν.4548/2018, για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρίας ως πωλήτριας και της εταιρίας «SAPHERALD LIMITED» ως αγοράστριας και με αντικείμενο την πώληση και μεταβίβαση ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων έξι (93.706) μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΕΤ Α.Ε.», οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό συμμετοχής 15,356% του μετοχικού κεφαλαίου της, έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 750.000,00), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την ενάσκηση από τους μετόχους της Εταιρίας του δικαιώματος σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής άδειας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής παρήλθε άπρακτη στις 30.12.2022.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.