25 Απριλίου 2017

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2017

Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2017

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 (παρ. 1 εδ. β) και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2017:

Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες και Ετήσια Οικονομική Έκθεση) της Χρήσης 2016 (01/01/2016-31/12/2016) και ανάρτησης αυτών στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr): Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)
Ημερομηνία ανακοίνωσης επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2016 (Δελτίο Τύπου): Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)
3) Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη Χρήση 2016.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.