11 Νοεμβρίου 2015

Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης τακτικού φορολογικού ελέγχου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» για τη χρήση 2007

Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης τακτικού φορολογικού ελέγχου της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» για τη χρήση 2007

Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2015

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία μας, «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της ότι ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2007, που διενεργήθηκε από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων («Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.»).
Από τον έλεγχο αυτό προέκυψαν καταβλητέοι φόροι και προσαυξήσεις συνολικού ύψους 205.487,04 ευρώ, ήτοι ποσά 93.403,20 ευρώ και 12.083,84 ευρώ αντίστοιχα, και με δεδομένο ότι για την εν λόγω χρήση η Εταιρία είχε σχηματίσει σχετική πρόβλεψη σε προηγούμενες χρήσεις, το ποσό που θα επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 ανέρχεται σε 132.927,04 ευρώ.

Μετά τον τελευταίο φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2007, οι μόνες ανέλεγκτες χρήσεις της Εταιρίας μας είναι οι χρήσεις 2008, 2009 και 2010.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.