17 Ιουλίου 2023

Γνωστοποίηση Λήξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών βάσει της από 15.07.2021 Απόφασης Τ.Γ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 17 Ιουλίου 2023

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση Λήξης Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών βάσει της από 15.07.2021 Απόφασης Τ.Γ.Σ. της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό και στους μετόχους της ότι στις 15 Ιουλίου 2023 έληξε το εγκεκριμένο από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2021 πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας. Υπενθυμίζεται ότι η ως άνω Γενική Συνέλευση είχε εγκρίνει την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από 16.07.2021 μέχρι 15.07.2023, ήτοι εντός της προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών που ορίζει ο νόμος.

Κατά τη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» δεν προέβη σε καμία αγορά ιδίων μετοχών και ως εκ τούτου σήμερα δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από την Εταιρία.

Η γνωστοποίηση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.