15 Ιουλίου 2021

Γνωστοποίηση απόφασης Γ.Σ. για την αγορά ιδίων μετοχών.

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Ιουλίου 2021

Θέμα : Γνωστοποίηση απόφασης Γ.Σ. για την αγορά ιδίων μετοχών.

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Ιουλίου 2021 ενέκρινε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για κάθε σχετική ενέργεια σχετιζόμενη με τα διαδικαστικά θέματα του προγράμματος. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αγορά – μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τους σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από το νόμο, μέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, με ανώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών το ποσό των δύο ευρώ (2,00 €) ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς αυτών το ποσό των είκοσι τεσσάρων λεπτών του ευρώ (0,24 €) ανά μετοχή, κατά το χρονικό διάστημα από 16.07.2021 μέχρι 15.07.2023, ήτοι εντός της προθεσμία των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών που ορίζει ο νόμος.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.