05 Ιανουαρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 05-01-2021 (ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Ε.ΚΑΤΣΙΩΤΗ)

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 05 Ιανουαρίου 2021

 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007:
Γνωστοποίηση μεταβολών ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου
σύμφωνα με το Ν.3556/2007, όπως ισχύει.

 

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 (άρθρα 9 και 21) και το Ν.3340/2005, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις που έλαβε από τα παρακάτω υπόχρεα πρόσωπα-μετόχους στις 05.01.2021, ότι: α) η κα Αθανασία Δρακοπούλου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, απέκτησε εξωχρηματιστηριακά ως νόμιμος κληρονόμος του 25% των μετοχών της αποβιώσασας γιαγιάς της, Ελένης Κατσιώτη, την πλήρη κυριότητα 479.460 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και β) η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς, απέκτησε εξωχρηματιστηριακά ως νόμιμος κληρονόμος του 25% των μετοχών της αποβιώσασας γιαγιάς της, Ελένης Κατσιώτη, την πλήρη κυριότητα 479.460 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.». Μετά τα ως άνω γεγονότα α) και β) τόσο η κα Αθανασία Δρακοπούλου όσο και η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου αυξάνουν αντίστοιχα τα ποσοστά τους στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας από 10,00% σε 11,51%, δηλαδή κατέχουν από 3.652.913 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές η κάθε μία (από 3.173.453 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές που είχαν πριν την κληρονομική διαδοχή των ανωτέρω αναφερόμενων μετοχών).

Παράλληλα με τα ανωτέρω, η κα Αθανασία Δρακοπούλου, μία εκ των νόμιμων κληρονόμων της αποβιώσασας Ελένης Κατσιώτη, μας ενημέρωσε για λογαριασμό της εκλιπούσας γιαγιάς της ότι εκ των συνολικά κατεχόμενων από αυτήν 1.917.840 κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», πέραν του συνολικού ποσοστού 50% των ως άνω αναφερόμενων μετοχών (ήτοι συνολικά 958.920 μετοχές) που κληροδότησαν οι εγγονές της Αθανασία Δρακοπούλου και Αικατερίνη Δρακοπούλου, το υπόλοιπο ποσοστό 50% αυτών (ήτοι τις υπόλοιπες 958.920 μετοχές) κληροδότησαν οι έτεροι εγγονοί αυτής, Γεώργιος Κατσιώτης και Πέτρος Κατσιώτης, ήτοι από 479.460 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ή σε ποσοστό 1,51% ο κάθε ένας, το οποίο αντιπροσωπεύει το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατέχει έκαστος. Κατόπιν αυτών, το ποσοστό των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε η αποβιώσασα Ελένη Κατσιώτη κατέρχεται του καθορισμένου ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης ορίου του 5% και συγκεκριμένα διαμορφώνεται σε 0%.

 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –
Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.