03 Ιουλίου 2023

Ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων για την τροποποίηση Κοινών Ομολογιακών Δανείων (Κ.Ο.Δ.) της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» & την ολοκλήρωση της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2023

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση σχετικά με την υπογραφή συμβάσεων για την τροποποίηση Κοινών Ομολογιακών Δανείων (Κ.Ο.Δ.) της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» & την ολοκλήρωση της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», σε συνέχεια της από 13.06.2023 σχετικής ανακοίνωσης, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2 παρ. 2 περ. (ιγ’) της υπ’ αριθ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την από 29.06.2023 υπογραφή των πράξεων τροποποίησης των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων Κοινών Ομολογιακών Δανείων (Κ.Ο.Δ.) της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» καθώς και της θυγατρικής εταιρίας «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.», τα οποία είχαν συναφθεί την 25.07.2019 με αρχικούς ομολογιούχους δανειστές την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», την «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και διοργανώτρια τράπεζα την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ». Βάσει των πράξεων τροποποίησης, η διάρκεια των εν λόγω δανείων επεκτείνεται έως το 2029, με ομαλότερη κατανομή των δόσεων και ευνοϊκότερους χρηματοοικονομικούς όρους για τον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ.

Κατόπιν αυτών, το υπόλοιπο των δύο δανείων διαμορφώνεται σε 23.372 χιλ. ευρώ για την «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», ύστερα και από την προπληρωμή ποσού ύψους 6.754 χιλ. ευρώ κατά την ίδια ημερομηνία, και 8.534 χιλ. για τη θυγατρική εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.».

Επίσης, σε συνέχεια της από 13.06.2023 ανακοίνωσης της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.», ενημερώνει ότι ολοκλήρωσε στις 29.06.2023 αφενός τη μεταβίβαση 152.980 μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και τον διακριτικό τίτλο «G.S.B.G. Α.Ε.» προς τη συνδεδεμένη εταιρία «GLOBALTERR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι του ποσού των 2.600 χιλ. ευρώ και αφετέρου την κατάρτιση οριστικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου για τη μεταβίβαση σε συνδεδεμένο μέρος και Βασικό Μέτοχο της Εταιρίας του ευρισκόμενου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης μη λειτουργικού ακινήτου της Εταιρίας έναντι του ποσού των 3.605 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.