17 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2022

 

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007:

Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από το κατωτέρω αναφερόμενο υπόχρεο πρόσωπο, ότι κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 17ης.06.2022 προέβη στην ακόλουθη αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας:

Ο κ. Νικόλαος Δρακόπουλος, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό (σύζυγος) με τη βασική μέτοχο κα Έλλη Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, απέκτησε συνολικά 606.650 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας έναντι τιμήματος συνολικής αξίας 272.992,50 ευρώ.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.