21 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007:

Γνωστοποίηση συναλλαγών

 

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» (εφεξής και «Εταιρία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, κατόπιν σχετικών γνωστοποιήσεων που έλαβε από τα κατωτέρω αναφερόμενα υπόχρεα πρόσωπα, ότι κατά τη συνεδρίαση του Χ.Α. της 21ης Ιουνίου 2022 προέβησαν στις ακόλουθες αγορές κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρίας:

 

Ο κ. Γεώργιος Κατσιώτης, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον βασικό μέτοχο κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, απέκτησε συνολικά 56.551 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας έναντι τιμήματος συνολικής αξίας 25.447,95 ευρώ.

Ο κ. Πέτρος Κατσιώτης, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον βασικό μέτοχο κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου & Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας, απέκτησε συνολικά 56.551 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας έναντι τιμήματος συνολικής αξίας 25.447,95 ευρώ.

Ο κ. Νικόλαος Δρακόπουλος, πρόσωπο που έχει στενό δεσμό (σύζυγος) με τη βασική μέτοχο κα Έλλη Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, απέκτησε συνολικά 113.102 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας έναντι τιμήματος συνολικής αξίας 50.895,90 ευρώ.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.