26 Μαΐου 2010

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΣ 21.5.2010 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ «COSCO PCT»

Κατόπιν διατύπωσης σχετικού ερωτήματος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (βάσει επιστολής της 25.5.2010, αρ. πρωτ. 2082) και σε συνέχεια των από 28.4.2010 και 21.5.2010 εταιρικών ανακοινώσεών μας και με γνώμονα την ορθή και όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης 3/347/12.7.2005, ενημερώνουμε περαιτέρω το επενδυτικό κοινό για τα κάτωθι:
α) Η εν λόγω σύμβαση έχει συναφθεί μεταξύ της «COSCO PCT» και της «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.» δυνάμενη να μεταβιβασθεί σε οποιαδήποτε θυγατρική του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ.

β) Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή έργου φορτοεκφορτώσεων και διακίνησης των εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία καταφθάνουν στον προβλήτα ΙΙ του λιμένος Πειραιώς. Η χρέωση των υπηρεσιών του ως άνω έργου καθορίζεται από τον αριθμό των απασχολούμενων εργαζομένων και το είδος της δραστηριότητας που επιτελούν, με βάση τον μεταξύ των μερών συμφωνηθέντα τιμοκατάλογο.

γ) Η διάρκεια της σύμβασης είναι διετής με αυτόματη ανανέωση κατ’ έτος σε περίπτωση μη έγγραφης καταγγελίας προ εξαμήνου ενός εκ των συμβαλλομένων μερών.

δ) Δεδομένης της πρόσφατης δραστηριοποίησης της «COSCO PCT» στη διαχείριση του προβλήτα ΙΙ του λιμένος Πειραιώς, στην παρούσα φάση καθίσταται αδύνατη η οποιαδήποτε εκτίμηση περί ποσοτικών μεγεθών που σχετίζονται με την εν θέματι συμφωνία.

Παράγοντες που επηρεάζουν ενδεικτικά τα εν λόγω μεγέθη αφορούν: 1) Εκτιμώμενα διερχόμενα εμπορευματοκιβώτια, 2) Αιτούμενο είδος παρεχόμενων υπηρεσιών, 3) Εποχικότητα ζήτησης παρεχόμενων υπηρεσιών βάσει των διακινούμενων φορτίων, 4) Ειδικότητες απασχολούμενων εργαζομένων, κ.λ.π.
Οι διοικήσεις των δύο μερών βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία προκειμένου να εκτιμηθούν οι ως άνω παράγοντες με σχετική ασφάλεια και σε περίπτωση που καταστεί δυνατή η παροχή των οιοδήποτε ποσοτικών εκτιμήσεων, θα προβούμε σε σχετική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.