19 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556/2007: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556/2007:
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ενημέρωση (κατ’ άρθρο 9 και 10 του Ν.3556/2007) που έλαβε, την 19.07.2023, από τον μέτοχό της κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, ο οποίος ενεργεί και για λογαριασμό των μετόχων κου Γεωργίου Κατσιώτη, κου Πέτρου Κατσιώτη, κου Νικολάου Δρακόπουλου, κας Έλλης Δρακοπούλου, κας Αικατερίνης Δρακοπούλου, κας Αθανασία Δρακοπούλου και κας Ελένης Σαραφίδου, σχετικά με σημαντική μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου των ανωτέρω προσώπων (στο εξής «Υπόχρεα Πρόσωπα») στην Εταιρεία, ως ακολούθως:
Στις 19.07.2023 τα ανωτέρω Υπόχρεα Πρόσωπα υπέγραψαν συμφωνία μετόχων (στο εξής «Συμφωνία Μετόχων»), με την οποία συμφωνήθηκε, μεταξύ άλλων, ο μεταξύ τους συντονισμός προκειμένου: (α) να επιδιώξουν κοινούς στρατηγικούς στόχους ως προς τον έλεγχο της Εταιρείας και (β) να, προχωρήσουν σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση σύμφωνα με τις διατάξεις του N.3461/2006 («Δημόσια Πρόταση») και στη διαγραφή των μετοχών της Εταιρείας από το Χ.Α.. Στο πλαίσιο αυτό, τα Υπόχρεα Πρόσωπα συμφώνησαν, περαιτέρω, τον τρόπο άσκησης της εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας και τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και ανέλαβαν την υποχρέωση να ψηφίζουν με το σύνολο των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Ως αποτέλεσμα της Συμφωνίας Μετόχων, τα Υπόχρεα Πρόσωπα ασκούν από κοινού και συντονισμένα, κατά τα διαλαμβανόμενα στην περ. (α) του άρθρου 10 του N.3556/2007, 51.379.713 δικαιώματα ψήφου που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 85,213% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφων στην Εταιρεία, ως ακολούθως:

 

 

Μέτοχος

Άμεση συμμετοχή πριν τη Συμφωνία Μετόχων

(άρθρο 9 N. 3556/2007)

Έμμεση Συμμετοχή πριν τη Συμφωνία Μετόχων

(άρθρο 10 N. 3556/2007)

Συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση) πριν τη Συμφωνία Μετόχων

Άμεση συμμετοχή μετά τη Συμφωνία Μετόχων

(άρθρο 9 N. 3556/2007)

Έμμεση-πρόσθετη Συμμετοχή λόγω της Συμφωνίας Μετόχων

(άρθρο 10 περ. (α) N.3556/2007)

Συνολική συμμετοχή (άμεση και έμμεση) μετά τη Συμφωνία Μετόχων

Αλέξανδρος Κατσιώτης

22.257.795 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (36,914%)

22.257.795 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (36,914%)

22.257.795 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (36,914%)

29.121.918 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (48,299%)

51.379.713 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (85,213%)

Γεώργιος Κατσιώτης

1.390.361 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (2,306%)

1.390.361 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (2,306%)

1.390.361 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (2,306%)

49.989.352 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (82,907%)

51.379.713 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (85,213%)

Πέτρος Κατσιώτης

1.390.361 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (2,306%)

1.390.361 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (2,306%)

1.390.361 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (2,306%)

49.989.352 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (82,907%)

51.379.713 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (85,213%)

Νικόλαος Δρακόπουλος

833.656 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (1,383%)

833.656 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (1,383%)

833.656 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (1,383%)

50.546.057

μετοχές και δικαιώματα ψήφου (83,83%)

51.379.713 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (85,213%)

Έλλη Δρακοπούλου

8.916.897 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (14,789%)

8.916.897 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (14,789%)

8.916.897 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (14,789%)

42.462.816

μετοχές και δικαιώματα ψήφου (70,424%)

51.379.713 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (85,213%)

Αικατερίνη Δρακοπούλου

7.851.062 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (13,021%)

7.851.062 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (13,021%)

7.851.062 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (13,021%)

43.528.651 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (72,192%)

51.379.713 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (85,213%)

Αθανασία Δρακοπούλου

7.851.062 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (13,021%)

7.851.062 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (13,021%)

7.851.062 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (13,021%)

43.528.651 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (72,192%)

51.379.713 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (85,213%)

Ελένη Σαραφίδου

888.519 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (1,474%)

888.519 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (1,474%)

888.519 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (1,474%)

50.491.194 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (83,739%)

51.379.713 μετοχές και δικαιώματα ψήφου (85,213%)

 

Η παρούσα ενημέρωση και ανακοίνωση για τη μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου των Υπόχρεων Προσώπων στην Εταιρεία πραγματοποιείται ενιαία για το σύνολο των Υπόχρεων Προσώπων από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη, ο οποίος ενεργεί, κατά την παρ. 4 του άρθρου 5 της Απόφασης 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, για λογαριασμό όλων των Υπόχρεων Προσώπων1.
Τα Υπόχρεα Πρόσωπα έχουν εγκρίνει το περιεχόμενο της παρούσας ενημέρωσης.

Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρο 5 παρ. 4: «Όταν περισσότερα πρόσωπα έχουν υποχρέωση ενημέρωσης, η εν λόγω ενημέρωση μπορεί να γίνεται με μια ενιαία ενημέρωση. Τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπρόσωπο είτε ένα από αυτά είτε τρίτο πρόσωπο προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση για λογαριασμό τους. Η ενιαία ενημέρωση δεν απαλλάσσει οποιοδήποτε από τα πρόσωπα στα οποία αφορά, από την ευθύνη του σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης ή το περιεχόμενο της ενημέρωσης.».

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.