27 Μαρτίου 2014

Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Aνακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν.3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2014

Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/03.07.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετικές γνωστοποιήσεις προς την Εταιρία από τα παρακάτω υπόχρεα πρόσωπα με βάση το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν.3340/2005, ότι την Τετάρτη, 26/03/2014, ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου και η κα Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, μεταβίβασαν πακέτα μετοχών μέσω της «Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.» που αντιστοιχούν σε 1.586.727 κοινές ονομαστικές μετοχές (ήτοι 5,00% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου) και 1.586.726 κοινές ονομαστικές μετοχές (ήτοι 5,00% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου) της Εταιρίας αντίστοιχα, στον κ. Λεωνίδα Θεόκλητο. Ως εκ τούτου, οι κατεχόμενες μετοχές (με τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) από τους ως άνω μετόχους και τα ποσοστά αυτών επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας διαμορφώνονται ως ακολούθως :

Ονοματεπώνυμο Μετόχου        Κατεχόμενες Μετοχές (και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου)        Ποσοστό % επί του Μετοχικού Κεφαλαίου

Αλέξανδρος Κατσιώτης             8.986.023                                                                                                  28,32%

Έλλη Δρακοπούλου                    8.922.274                                                                                                  28,12%

Λεωνίδας Θεόκλητος                 3.173.453                                                                                                  10,00%

 

 

 

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.