15 Δεκεμβρίου 2022

Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο με αυτή μέρος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018

Χορήγηση ειδικής άδειας του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο με αυτή μέρος, όπως προβλέπεται στα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» (εφεξής: «η Εταιρία»), ανακοινώνει σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.4548/2018 στους μετόχους της ότι με την από 14.12.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας αποφασίστηκε η παροχή της ειδικής άδειας που απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν.4548/2018, για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρίας ως πωλήτριας και της εταιρίας «SAPHERALD LIMITED» ως αγοράστριας και με αντικείμενο την πώληση και μεταβίβαση ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων έξι (93.706) μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΛΙΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΛΙΝΕΤ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος Ευρώ επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€ 750.000,00).

Για τη χορήγηση της άδειας για την παραπάνω συναλλαγή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έλαβε υπόψη του την από 09.12.2022 Ειδική Έκθεση Αξιολόγησης Συναλλαγής στα πλαίσια των άρθρων 99-101 του Ν.4548/2018 επί του Εύλογου και Δίκαιου της πώλησης των μετοχών της «ΛΙΝΕΤ Α.Ε.» του κ. Ηλία Ζαφειρόπουλου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1181) της εταιρίας “Zephyros Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Σύμβουλοι Α.Ε.” (Α.Μ. ΕΛΤΕ: 70), από την οποία προκύπτει ότι η ανωτέρω συναλλαγή είναι εύλογη και δίκαιη για την Εταιρία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας (άρθρο 101 παρ.1 του Ν.4548/2018).

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 100 του Ν.4548/18, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας.

Το από 14.12.2022 πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και η ανωτέρω έκθεση αξιολόγησης κατ’ άρθρο 101 παρ. 1 του Ν.4548/2018 έχουν καταχωρηθεί στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες του Ν.4548/2018.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.