06 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ € 0,566 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΤΣΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ € 0,566 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

  1. Σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 16 του Ν.3461/2006 (ο «Νόμος»), όπως ισχύει, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (η «Εταιρεία»), μετά από ενημέρωση που έλαβε από τον κ. Αλέξανδρο Κατσιώτη (ο «Προτείνων»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 06.11.2023 ο Προτείνων υπέβαλε προς έγκριση αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας (οι «Μετοχές»), ονομαστικής αξίας € 0,24 εκάστη, τις οποίες δεν κατέχει ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα (ως κατωτέρω ορίζονται), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου, όπως ισχύει (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).
  2. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο αίτημα του Προτείνοντος, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των προσφερόμενων Μετοχών στο πλαίσιο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει ο Προτείνων (η «Δημόσια Πρόταση») και σε συνέχεια των αποκτήσεων Μετοχών στις οποίες προέβη ο Προτείνων μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»), σύμφωνα και με τις καταστάσεις υπολοίπων λογαριασμών του Προτείνοντα και των Συντονισμένων Προσώπων που ελήφθησαν από την «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) με ημερομηνία 31.10.2023,([1]) ο Προτείνων και τα Πρόσωπα που ενεργούν Συντονισμένα με τον Προτείνοντα σύμφωνα με το άρθρο 2(ε) του Νόμου (τα «Συντονισμένα Πρόσωπα») κατείχαν συνολικά 58.495.848  Μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 97,015% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.
  3. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Προτείνων με το έγγραφο αίτημά του προς την Ε.Κ. αιτείται την έγκριση της άσκησης του Δικαιώματος Εξαγοράς των υπολοίπων Μετοχών της Εταιρείας τις οποίες δεν κατέχει ο ίδιος και τα Συντονισμένα Πρόσωπα, ήτοι συνολικά 1.799.759 μετοχών που αντιπροσωπεύουν περίπου 2,985% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, προσφέροντας τίμημα ίσο με το Προσφερόμενο Τίμημα της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι € 0,566 ανά μετοχή. Επισημαίνεται ότι, κατ’ αντιστοιχία με τη Δημόσια Πρόταση, από το καταβλητέο ποσό θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της μεταβίβασης), ενώ ο Προτείνων θα αναλάβει την επιβάρυνση από τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ. που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά Μετοχών, σύμφωνα με το Παράρτημα της Απόφασης 18 «Τιμοκατάλογος Χρεώσεων» (συνεδρίαση 311/22.02.2021) του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στην Ενότητα 1.13.1 του Πληροφοριακού Δελτίου της Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε στις 20.09.2023, δυνάμει της από 20.09.2023 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4 του Νόμου.
  5. Η άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 27 και 27α του Νόμου και την υπ’ αριθ. 1/644/22.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ..

([1]) Αποτυπώνονται οι συναλλαγές που έχουν εκκαθαριστεί έως και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

 

Οι λέξεις και φράσεις καθώς και ο συνδυασμός λέξεων και φράσεων με αρχικά κεφαλαία γράμματα, των οποίων ο ορισμός δίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο που συνέταξε ο Προτείνων, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ. στις 20.09.2023 και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Νόμο, έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, εκτός εάν ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα ή άλλως προκύπτει από τα συμφραζόμενα.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.