15 Δεκεμβρίου 2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2023

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι στις 14.12.2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., συνήλθαν σε Αυτόκλητη Καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της Εταιρίας, με φυσική παρουσία στην έδρα αυτής, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης τη διαγραφή των μετοχών της Εταιρίας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005.

Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, ήτοι ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, η κα Έλλη Δρακοπούλου, η κα Αθανασία Δρακοπούλου, η κα Αικατερίνη Δρακοπούλου, ο κ. Γεώργιος Κατσιώτης, ο κ. Πέτρος Κατσιώτης, ο κ. Νικόλαος Δρακόπουλος και η κα Ελένη Σαραφίδου, εκπροσωπούντες 60.295.607 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση με ομόφωνη απόφαση αποφάσισε τη διαγραφή του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι 60.295.607 μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,24 εκάστης, από το Χρηματιστήριο Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 5 του Ν.3371/2005 και την υποβολή σχετικού αιτήματος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Παράλληλα δόθηκαν οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης.

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, υποβλήθηκε την 14η.12.2023 σχετικό αίτημα διαγραφής προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.