14 Απριλίου 2014

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2014

Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου 2014

Θεσσαλονίκη, 14 Απριλίου 2014

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του έτους 2014, όσον αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, η οποία αρχικά είχε οριστεί για την Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας είναι η 7η Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη.

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2013.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.