05 Ιουλίου 2023

Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 5ης Ιουλίου 2023

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 05 Ιουλίου 2023

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Σύνοψη των αποφάσεων της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 5ης Ιουλίου 2023

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία», σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 5η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης, στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου τέσσερις (4) Μέτοχοι εκπροσωπούντες 46.876.816 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 60.295.607 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 77,745% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1ου θέματος: Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου για τη χρήση 2022 (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, όπως συντάχθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3556/2007 και τα άρθρα 150-154 του Ν.4548/2018, καθώς και η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2022 (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022).

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.876.816
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 77,745%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 46.876.816
Αριθμός ψήφων υπέρ: 46.876.816
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (παρών): 0

Επί του 2ου θέματος: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρίας από κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ατομικά, υπό την αντίστοιχη ιδιότητά του, αλλά και από όλα τα μέλη του συλλογικά, και απαλλάχθηκαν η Ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία «Grant Thornton A.E.» μετά των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών αυτής για τα πεπραγμένα αυτών κατά τη χρήση 2022 (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022).

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.876.816
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 77,745%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 46.876.816
Αριθμός ψήφων υπέρ: 46.876.816
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (παρών): 0

Επί του 3ου θέματος: Ανατέθηκε η διενέργεια του Τακτικού ελέγχου των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση 2023 (από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023) καθώς και η έκδοση του αντίστοιχου Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού στην ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127. Επίσης, καθορίστηκε όπως οι συνολικές αμοιβές της Ελεγκτικής εταιρίας για τους ως άνω ανατιθέμενους ελέγχους να ανέλθουν το ανώτερο μέχρι του ποσού των 86.500 ευρώ συν τυχόν έξοδα.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.876.816
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 77,745%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 46.876.816
Αριθμός ψήφων υπέρ: 46.876.816
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (παρών): 0

Επί του 4ου θέματος: Εγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι συνολικές αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2022 (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022), οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 146.606 €. Επίσης προεγκρίθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι αντίστοιχες αμοιβές που θα καταβληθούν συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα εταιρική χρήση 2023 (από 1η Ιανουαρίου 2023 έως 31η Δεκεμβρίου 2023) και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβούν συνολικά το ποσό των 450.000 €, και ειδικότερα το ανώτατο όριο των μηνιαίων αμοιβών προς τα Εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι οποίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €, όπως οι αποδοχές αυτές έχουν ήδη εξειδικευθεί ανά μέλος από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Επιπλέον, εγκρίθηκαν οι συνολικές παροχές που χορηγήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ. εντός της χρήσης 2022, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, οι οποίες ανήλθαν συνολικά στο ποσό των 62.536 €. Τέλος, εγκρίθηκαν τα έξοδα ταξιδίων και μετακινήσεων που προέβη εντός της χρήσης 2022 ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., καθώς συμμετείχε σε διάφορα στρατηγικά σχέδια (projects) της Εταιρίας που αφορούσαν στη συμμετοχή του σε δραστηριότητες εταιριών συμφερόντων του Ομίλου – κυρίως εκτός Ελλάδος, με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και την προώθηση αυτών, τα οποία ανήλθαν στο ποσό των 10.464 €.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.876.816
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 77,745%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 46.876.816
Αριθμός ψήφων υπέρ: 46.876.816
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (παρών): 0

Επί του 5ου θέματος: Ψηφίστηκε η Έκθεση Αποδοχών της Εταιρίας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τη Γενική Διευθύντρια για την εταιρική χρήση 2022 (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 παρ. 3 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, βάσει των οποίων η ψήφος των Μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα.
Η Έκθεση Αποδοχών περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμπεριλαμβανομένης και της Γενικής Διευθύντριας εντός της εταιρικής χρήσης 2022 (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022) καθώς και τις λοιπές απαιτούμενες πληροφορίες από το άρθρο 112 παρ. 2 του Ν.4548/2018, έχει δε καταρτισθεί με την επιμέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εισηγήσεις της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας.
Η εν λόγω Έκθεση Αποδοχών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα (http://www.elgeka.gr) της Εταιρίας και θα παραμείνει αναρτημένη για διάστημα δέκα (10) ετών.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.876.816
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 77,745%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 46.876.816
Αριθμός ψήφων υπέρ: 46.876.816
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (παρών): 0

Επί του 6ου θέματος: Χορηγήθηκε η προβλεπόμενη από το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 άδεια προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Επίσης, χορηγήθηκε ειδική άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές της Εταιρίας, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση και άλλων εταιριών, εκτός Ομίλου, που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 46.876.816
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι: 77,745%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 46.876.816
Αριθμός ψήφων υπέρ: 46.876.816
Αριθμός ψήφων κατά: 0
Αριθμός αποχών (παρών): 0

Επί του 7ου θέματος: Υποβλήθηκε στους Μετόχους της Εταιρίας η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2022 (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022), σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ) του Ν.4449/2017, όπως ισχύει. Η εν λόγω Έκθεση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα (http://www.elgeka.gr) της Εταιρίας. Το παρόν θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Επί του 8ου θέματος: Υποβλήθηκε στους Μετόχους της Εταιρίας η Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι της κας Βασιλικής Καραγιάννη και του κ. Απόστολου Παπαδόπουλου, για την εταιρική χρήση 2022 (από 1η Ιανουαρίου 2022 έως 31η Δεκεμβρίου 2022), η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει. Το πλήρες περιεχόμενο της συνταχθείσας σχετικής Έκθεσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα (http://www.elgeka.gr) της Εταιρίας. Το παρόν θέμα δεν τέθηκε σε ψηφοφορία.

Επί του 9ου θέματος: Έγινε ενημέρωση των Μετόχων για θέματα που αφορούν την πορεία των εργασιών και γενικά τις προοπτικές του Ομίλου.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Τ.Γ.Σ. ενημέρωσε τους κ.κ. Μετόχους σχετικά με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 97 παρ. 1. εδ. β’ του Ν.4548/2018, αναφορικά με το καθήκον πίστης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου απέναντι στην Εταιρία και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, στο καθήκον αποκάλυψης κάθε σύγκρουσης συμφερόντων τους καθώς και την υποχρέωση των εταιριών να δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόμενη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.