11 Δεκεμβρίου 2020

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 11.12.2020

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου-Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2020

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θέμα: Σύνοψη των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» της 11ης Δεκεμβρίου 2020

Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία», σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι την 11η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο -μέσω τηλεδιάσκεψης – Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου πέντε (5) Μέτοχοι εκπροσωπούντες 20.851.849 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 31.734.530 κοινών ονομαστικών μετά δικαιωμάτων ψήφου μετοχών της Εταιρίας, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 65,707% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Επί του 1ου θέματος: Εγκρίθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των σαράντα τριών εκατομμυρίων εκατό πενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα Ευρώ και ογδόντα λεπτών (€ 43.158.960,80), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από ένα Ευρώ και εξήντα λεπτά (€ 1,60) σε είκοσι τέσσερα λεπτά του Ευρώ (€ 0,24), και με την ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ήτοι ποσού € 43.158.960,80. Η μέθοδος αυτή αποτελεί εξυγιαντική πρακτική, καθώς η Εταιρία εμφανίζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την οικονομική της θέση.

Κατόπιν της εν λόγω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα διαμορφωθεί σε επτά εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα επτά Ευρώ και είκοσι λεπτά (€ 7.616.287,20), διαιρούμενο σε 31.734.530 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,24) η κάθε μία.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.851.849

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι : 65,707%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.851.849

Αριθμός ψήφων υπέρ : 20.851.749

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 100

 

Επί του 2ου θέματος: Εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση τα εξής:

α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μέχρι του ποσού των έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€ 6.854.658,48) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και η έκδοση έως είκοσι οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εβδομήντα επτά (28.561.077) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας είκοσι τεσσάρων λεπτών του Ευρώ (€ 0,24) η κάθε μία, σε αναλογία εννέα (9) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές (στο εξής οι «Νέες Μετοχές») και Τιμή Διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) η παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ειδικής εξουσιοδότησης προκειμένου να καθορίσει και να ανακοινώσει εκείνο, με μεταγενέστερη απόφασή του, την Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών (και ως εκ τούτου τα συνολικά αντληθέντα από την αύξηση κεφάλαια, όπως αυτά θα διαμορφωθούν) εντός χρονικού διαστήματος το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»).

γ) ότι η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων μετοχών κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1.2 (2) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

δ) ότι τυχόν διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσης που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

ε) ότι δεν θα εκδοθούν κλάσματα μετοχών.

στ) την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότησης προκειμένου να προσαρμόσει το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί του μετοχικού της κεφαλαίου, με την απόφασή του περί πιστοποίησης της καταβολής της ως άνω αύξησης, έτσι ώστε να προσδιορίζεται ο τελικός αριθμός των Νέων Μετοχών και το ονομαστικό ποσό του νέου μετοχικού κεφαλαίου που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ως άνω αύξησης.

Επίσης, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα έχουν:
α) όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως σήμερα ισχύει, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά τον χρόνο άσκησής τους, καιβ) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η διάρκεια της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημέρες, εντός των πλαισίων που θέτει ο Ν.4548/2018, ως ισχύει. Η ανωτέρω περίοδος δύναται να παραταθεί με σχετική νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως και η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί, ως ο νόμος ορίζει, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ως προς τη διάρκεια της προθεσμίας καταβολής της αύξησης αυτή θα ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, όπως η τελευταία θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα παράσχει στους Μετόχους και στα πρόσωπα που θα αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., ως ανωτέρω ορίζονται, δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον Νέων Μετοχών που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες στην Τιμή Διάθεσης, σε αναλογία μίας (1) αδιάθετης Νέας Μετοχής για κάθε μία (1) αναληφθείσα Νέα Μετοχή, και μόνον εφόσον τα πρόσωπα αυτά θα έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, και εξουσιοδοτείται όπως με απόφασή του καθορίσει:
α) όλους τους τεχνικούς και διαδικαστικούς όρους του δικαιώματος προεγγραφής καθώς και τον τρόπο και την προθεσμία άσκησής του, καιβ) κάθε άλλη λεπτομέρεια και προθεσμία αναφορικά με το δικαίωμα προτίμησης και προεγγραφής.
Εάν, παρά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, ως ανωτέρω, εξακολουθούν να παραμένουν αδιάθετες Νέες Μετοχές, τότε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί μόνον κατά το ποσό της μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4548/2018, ως ισχύει (δυνατότητα μερικής κάλυψης).
Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο και συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρίας, όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας, από κοινού ή χωριστά o καθένας, δεσμεύουν την Εταιρία κατά την επικοινωνία της με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX)» στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης, καθώς και να επιληφθούν κάθε συναφούς θέματος και να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, δήλωση, αίτηση, υποβολή εγγράφων ή/και παράσχουν κάθε σχετική βεβαίωση, δήλωση ή δέσμευση προς τρίτους ή δημόσιες Αρχές στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρίας που θα παραστεί αναγκαία για την ολοκλήρωση της αύξησης και την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επιπλέον, αποφασίστηκε σχετικά με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων ότι η Εταιρία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, για την ενδυνάμωση του κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, υποστηρίζοντας έτσι και την ενίσχυση των συνεργασιών του καθώς και τη θωράκιση της ομαλής λειτουργίας του στις δύσκολες τρέχουσες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού.

Στη συνέχεια, γνωστοποιήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και κατατέθηκαν στο Προεδρείο της οι έγγραφες δηλώσεις των βασικών Μετόχων της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ειδικότερα:

Ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας άμεσα κατέχων ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της, ο οποίος ταυτόχρονα μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο, γνωστοποίησε στην Εταιρία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.13.2 (ε) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την πρόθεσή του να ασκήσει πλήρως, άμεσα ή/και έμμεσα, τα δικαιώματα προτίμησης που του αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, να συμμετάσχει ισόποσα στη διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και ότι δεν προτίθεται να μειώσει το ποσοστό άμεσης ή/και έμμεσης συμμετοχής του στην Εταιρία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετοχή του στην εν λόγω αύξηση έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η κα Έλλη Δρακοπούλου, ως βασικός μέτοχος της Εταιρίας άμεσα κατέχουσα ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της, η οποία ταυτόχρονα μετέχει στο Διοικητικό της Συμβούλιο, γνωστοποίησε στην Εταιρία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4.1.3.13.2 (ε) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την πρόθεσή της να ασκήσει πλήρως, άμεσα ή/και έμμεσα, τα δικαιώματα προτίμησης που της αναλογούν στην επικείμενη αύξηση, να συμμετάσχει ισόποσα στη διαδικασία προεγγραφής, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης και ότι δεν προτίθεται να μειώσει το ποσοστό άμεσης ή/και έμμεσης συμμετοχής της στην Εταιρία όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά τη, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συμμετοχή της στην εν λόγω αύξηση έως την ολοκλήρωση της αύξησης και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών όσο και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των εν λόγω μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.851.849

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι : 65,707%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.851.849

Αριθμός ψήφων υπέρ : 20.851.749

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 100

 

Επί του 3ου θέματος: Εγκρίθηκε η τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, μετά την προσθήκη των νέων παραγράφων που αφορούν στις ανωτέρω αναφερθείσες αυξομειώσεις του μετοχικού της κεφαλαίου, και επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη των σχετικών τροποποιήσεων στο ενιαίο (κωδικοποιημένο) κείμενο του Καταστατικού της Εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το νέο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των € 14.470.945,68 διαιρούμενο σε 60.295.607 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία.

Αναλυτικά: Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 20.851.849

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν οι ως άνω ψήφοι : 65,707%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 20.851.849

Αριθμός ψήφων υπέρ : 20.851.749

Αριθμός ψήφων κατά : 0

Αριθμός αποχών (παρών) : 100

 

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων – Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή –
Γενική Διεύθυνση Αγοράς – Διεύθυνση Εταιρειών – Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων A.E. & Αθλητικών Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 57298604000

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.