19 Ιουλίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 15.07.2021_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Ε.-ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΤΗΣ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
Επιτροπής Ελέγχου

Συνεδρίασης της 15ης Ιουλίου 2021

 

Θέμα : Εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής σε σώμα

 

Στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» (εφεξής: «Εταιρία») που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, συνήλθαν αυτόκλητα σε πρώτη συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, τα οποία ορίστηκαν με την από 15.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε συνέχεια της σχετικής εξουσιοδότησης που έλαβε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.07.2021, προκειμένου να συγκροτηθούν σε σώμα.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν όλα τα εκλεγμένα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου.

Παρόντες:

 

Βασιλική Καραγιάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Απόστολος Παπαδόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Αδαμάντιος Λέντσιος, Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ελέγχου διαπίστωσε ότι βρίσκεται σε απαρτία, καθότι παρευρίσκεται το σύνολο των μελών της, και προχώρησε σε συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως ακολούθως:

Επί του μόνου ως άνω θέματος, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα και σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν.4706/2020, και σε συνδυασμό με τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1302/28-04-2017 και 1508/17-07-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής ένα εκ των Ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών της, ως εξής:

Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου, ………………………………………………………….. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου).

Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, ……………………………………………………. (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου).

Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, ……………………………………………………………….. (Μη Εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος Επιτροπής Ελέγχου).

Υπενθυμίζεται ότι η νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει θητεία ανάλογης διάρκειας με αυτήν των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι για μια τετραετία με λήξη της θητείας τους την 15η Ιουλίου 2025, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση αυτή.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Β. Καραγιάννη                                                                                                                        Α. Παπαδόπουλος

Α. Λέντσιος

 

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.