19 Ιουλίου 2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΕΛΓΕΚΑ ΑΕ 15.07.202_ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Συνεδρίασης της 15ης Ιουλίου 2021

 

Θέμα : Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, σήμερα στις 15 Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο-Διανομές-Αντιπροσωπείες-Βιομηχανία» (εφεξής: «Εταιρία») που βρίσκονται στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης, επί της οδού ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ Φάση, συνήλθε σε συνεδρίαση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κατά την 15η Ιουλίου 2021 για να πάρει αποφάσεις επί του ως άνω μόνου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Στην παρούσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας παρέστησαν οι κατωτέρω νεοεκλεγέντες σύμβουλοι.

 

Παρόντες: 1) Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,
2) Έλλη συζ. Νικολάου Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος,
3) Κυριακή Ηλία του Φωτίου, Εντεταλμένη Σύμβουλος, Μέλος,
4) Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Μέλος,
5) Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου, Μέλος και
6) Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, Μέλος.

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καθώς παρίστανται άπαντα τα μέλη του, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση επί του θέματος της Ημερήσιας Διάταξης ως ακολούθως:

 

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης, ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 15ης Ιουλίου 2021 αποφάσισε ομόφωνα ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας θα συνεχίσει να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, η θητεία της θα είναι ίσης διάρκειας με τη θητεία του νέου Δ.Σ. και τα Μέλη της θα είναι συνολικά τρία (3), εκ των οποίων δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ από την 17/07/2021) και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ως άνω αποφάσεις καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν.4449/2017, όπως ισχύει, και τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1302/28-04-2017 και 1508/17-07-2020 εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Αλέξανδρος Κατσιώτης προτείνει να ορισθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και την προηγηθείσα σημερινή σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, προκειμένου να παρουσιαστούν οι υποψήφιοι και το σκεπτικό ανάδειξής τους και να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, ως προς τα κριτήρια που προβλέπονται από τον νόμο καθώς και ως προς τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

 

Σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να απαρτίζεται από τα πιο κάτω Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

 

Βασιλική Καραγιάννη του Παύλου, ..……………………………………………… (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος).

Απόστολος Παπαδόπουλος του Κωνσταντίνου, ……………………………… (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος).

Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, ……………………………………………………. (Μη Εκτελεστικό μέλος).

Τα ως άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, διαθέτουν, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα σύμφωνα με την παρ. 1(δ) του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.3016/2002 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 (που τίθεται σε ισχύ την 17/07/2021). Επίσης, τουλάχιστον ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, η κα Βασιλική Καραγιάννη, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και τη λογιστική και θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Ελέγχου με τη σύνθεση αυτή δύναται να υλοποιεί τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.

 

Τα βιογραφικά σημειώματα των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://www.elgeka.gr).

 

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου και των Μελών της, η δε θητεία αυτών θα έχει ανάλογη διάρκεια με αυτήν των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι για μια τετραετία με λήξη της θητείας τους την 15η Ιουλίου 2025, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

 

Μετά από τη διεξαγωγή διαλογικής συζήτησης, και κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, οι ως άνω προτάσεις του κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη έγιναν παμψηφεί αποδεκτές από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση αυτή και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                                  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Α. Κατσιώτης                                                                                 Ε. Δρακοπούλου                                         Κ. Ηλία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Α. Λέντσιος                       Β. Καραγιάννη                           Α. Παπαδόπουλος

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.