26 Ιουνίου 2023

Παρέλευση άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2023

ΘΕΜΑ: Παρέλευση άπρακτης προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν.4548/2018

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» (εφεξής: «η Εταιρία»), σε συνέχεια της από 13.06.2023 ανακοίνωσής της, η οποία καταχωρίσθηκε στις 15.06.2023 στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3648536, αναφορικά με την από 12.06.2023 λήψη σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την παροχή ειδικής αδείας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν.4548/2018, για τη σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών μεταξύ της Εταιρίας ως πωλήτριας και της συνδεδεμένης εταιρίας «GLOBALTERR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως αγοράστριας και με αντικείμενο την πώληση και μεταβίβαση εκατόν πενήντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα (152.980) μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ» και τον διακριτικό τίτλο «G.S.B.G. Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (€ 2.600.000,00), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την ενάσκηση από τους μετόχους της Εταιρίας του δικαιώματος σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής άδειας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής παρήλθε άπρακτη στις 26.06.2023.

Επίσης, η Εταιρία σε συνέχεια της από 13.06.2023 ανακοίνωσής της, η οποία καταχωρίσθηκε στις 15.06.2023 στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3648548, αναφορικά με την από 12.06.2023 λήψη σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για την παροχή ειδικής αδείας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν.4548/2018, για την κατάρτιση οριστικού αγοραπωλητηρίου συμβολαίου με αντικείμενο την πώληση σε συνδεδεμένο μέρος και Βασικό Μέτοχο της Εταιρίας του ευρισκόμενου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης ακινήτου της Εταιρίας, ήτοι αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 44.622,14 τ.μ., μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 6.580,63 τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος ΕΥΡΩ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων (€ 3.605.000,00), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την ενάσκηση από τους μετόχους της Εταιρίας του δικαιώματος σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη απόφασης επί της παροχής ειδικής άδειας για την κατάρτιση της ως άνω συναλλαγής παρήλθε άπρακτη στις 26.06.2023.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.