24 Μαρτίου 2016

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016

Oικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016

Θεσσαλονίκη, 24 Μαρτίου 2016

 

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Bιομηχανία» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2016:

1)Ημερομηνία ανακοίνωσης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία & Πληροφορίες και Ετήσια Οικονομική Έκθεση) της Χρήσης 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και ανάρτησης αυτών στις ιστοσελίδες της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr): Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016 (πριν την έναρξη της συνεδρίασης του Χ.Α.)

2)Ημερομηνία Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.