09 Μαΐου 2016

Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2016 – Ορθή Επανάληψη

Θεσσαλονίκη, 09 Μαΐου 2016

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. Εμπόριο – Διανομές – Αντιπροσωπείες – Βιομηχανία» ανακοινώνει την παρακάτω τροποποίηση στο Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2016 αναφορικά με την ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων :

– Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την παραπάνω ημερομηνία, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.