08 Απριλίου 2016

Νέες επιχειρηματικές εξελίξεις στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ

Θεσσαλονίκη, 08 Απριλίου 2016

Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Την 07η Απριλίου 2016, μετά τη λήψη σχετικών αποφάσεων από τη Διοίκηση τόσο της Μητρικής εταιρίας «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» όσο και της θυγατρικής της, «ELGEKA (CYPRUS) LTD» (με ποσοστό 100%), και την υπογραφή σχετικής σύμβασης, ολοκληρώθηκε η πώληση του ποσοστού συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD», ήτοι ποσοστό 60,00%, έναντι τιμήματος 320 χιλ. ευρώ, το οποίο κατεβλήθη ολοσχερώς την ίδια ως άνω ημερομηνία.

Η εταιρία «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD» έχει την έδρα της στη Λάρνακα Κύπρου με αντικείμενο δραστηριότητας τις διανομές, αποθηκεύσεις και συσκευασίες κάθε είδους, ενώ ενοποιείτο στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου με την ολική μέθοδο (με ποσοστό 60,00%).

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της εταιρίας «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015, τα βασικά οικονομικά της μεγέθη είχαν ως ακολούθως: Κύκλος εργασιών ποσό 3.804 χιλ. ευρώ, «Κέρδη προ φόρων» ποσό 329 χιλ. ευρώ, «Κέρδη μετά από φόρους» ποσό 329 χιλ. ευρώ και «Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων – EBITDA» ποσό 436 χιλ. ευρώ.

Οι τελευταίες εξελίξεις στις αρχές του 2016, με την σημαντική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών της «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD», ως αποτέλεσμα της διακοπής μιας πολύ σημαντικής συνεργασίας που αντιπροσώπευε άνω του 60% των πωλήσεών της, είχε ως συνέπεια την επιβάρυνση των οικονομικών μεγεθών της, τα οποία εκτιμώνται, σε επίπεδο ζημιών προ φόρων για το πρώτο τρίμηνο του 2016, σε ποσό άνω των 170 χιλ. ευρώ.

Ως απόρροια των παραπάνω, και σε συνέπεια της στρατηγικής απόφασης της Διοίκησης, όπως αυτή έχει ήδη ανακοινωθεί προς το επενδυτικό κοινό αναφορικά με την αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου και τον επαναπροσδιορισμό της επιχειρηματικής του εστίασης, λήφθηκε η απόφαση της μεταβίβασης της συμμετοχής του Ομίλου στην «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD».

Τέλος, επισημαίνεται ότι από την ως άνω μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής της «ELGEKA (CYPRUS) LTD» στην «DIAKINISIS LOGISTICS SERVICES (CY) LTD», εκτιμάται ότι στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά την 30η Ιουνίου 2016 θα προκύψει ζημία, η οποία θα διαμορφωθεί στο ύψος των 160 χιλ. ευρώ περίπου.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.