28 Απριλίου 2016

Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας, «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, και την αλλαγή της επωνυμίας της «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» σε «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.»

Θεσσαλονίκη, 28 Απριλίου 2016

Στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/10-05-2005, του άρθρου 2 της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέχεια των από 29/10/2015, 04/03/2016 και 18/04/2016 σχετικών ανακοινώσεων, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Υπηρεσίας Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Β.Ε.Θ.), καταχωρήθηκε στις 28.04.2016 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 615075, η με αριθμό πρωτοκ. 3276/21.04.2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκαν :

Α) Η συγχώνευση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77α του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1993 της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 57371804000 (που είχε αριθμό Μ.Α.Ε. 9334/62/Β/86/1169) και Α.Φ.Μ.: 094164725, η οποία εδρεύει στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, οδός ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ ΦΑΣΗ) και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 38363305000 (που είχε αριθμό Μ.Α.Ε. 44759/62/Β/99/0345) και Α.Φ.Μ.: 095440549, η οποία εδρεύει στον Δήμο Δέλτα – Ν. Θεσσαλονίκης (ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, οδός ΔΑ 13, Ο.Τ. 31 Β΄ ΦΑΣΗ), με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, σύμφωνα με την από 10.01.2016 έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Νικόλαου Γεωργιάδη του Δημητρίου (αρ. Μ.Σ.Ο.ΕΛ. 12941) της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε., τις σχετικές αποφάσεις των από 15.04.2016 Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο ως άνω ανωνύμων εταιριών και την με αριθμό 2.945/18.04.2016 πράξη σύμβασης συγχώνευσης της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Ελισσάβετ Αντωνιάδου του Ιωάννου.

Β) Η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της απορροφώσας εταιρίας «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και, ως εκ τούτου, η νέα επωνυμία της θα είναι «ARIVIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και ο νέος διακριτικός της τίτλο «ARIVIA Α.Β.E.Ε.».

Επίσης, την ίδια ως άνω ημερομηνία ήτοι την 28η.04.2016, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Προέδρου – δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. – του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 614875, τα σχετικά με την ως άνω συγχώνευση, και συνεπεία των ανωτέρω η απορροφούμενη ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 38363305000, διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συγχώνευσης, η συμμετοχή της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της εταιρίας «ARIVIA Α.Β.E.Ε.» ανέρχεται σε ποσοστό 90,04% περίπου, ήτοι θα κατέχει πλέον 12.375.185 κοινές ονομαστικές μετοχές επί συνόλου 13.744.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.