04 Μαρτίου 2016

Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας Συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας, «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας Συγχώνευσης των θυγατρικών εταιριών της Εταιρίας, «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη

Θεσσαλονίκη, 04 Μαρτίου 2016

Στα πλαίσια των διατάξεων του Ν. 3340/10-05-2005, της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και σε συνέχεια της από 29/10/2015 σχετικής ανακοίνωσης, η «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της για τα εξής:

Τα Διοικητικά Συμβούλια των θυγατρικών μας εταιριών «ARISTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» (ποσοστό συμμετοχής 100%) και «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» (ποσοστό συμμετοχής 90%), ενέκριναν στις 03/03/2016 το σχετικό Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης των εν λόγω εταιριών με απορρόφηση της δεύτερης θυγατρικής μας από την πρώτη, το οποίο θα υποβληθεί προς καταχώρηση και έγκριση στις αρμόδιες αρχές και θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από σήμερα Παρασκευή, 04 Μαρτίου 2016, στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).
Σε κάθε περίπτωση, η συγχώνευση των δύο θυγατρικών μας εταιριών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους και των κατά νόμο οριζόμενων εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Απριλίου του 2016.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.