28 Νοεμβρίου 2014

Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα

Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους και
εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε σώμα

Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2014

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση την 28η Νοεμβρίου 2014 εξέλεξε ως νέο μέλος τον κ. Άνθιμο Μισαηλίδη του Βασιλείου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Λεωνίδα Θεόκλητου του Θεοδώρου, προκειμένου να καλυφθούν αφενός η κενή θέση που προέκυψε στο Διοικητικό Συμβούλιο μετά τη σημερινή παραίτηση του ως άνω μέλους και αφετέρου ο αριθμός των επτά συμβούλων που εξελέγησαν από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Μαΐου 2014 ως νόμιμη σύνθεση. Η εκλογή του νέου μέλους θα έχει προσωρινό χαρακτήρα και πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας. Έτσι, η θητεία του νέου μέλους θα λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 7η Μαΐου 2018, δυνάμενης αυτής να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Ο κ. Λεωνίδας Θεόκλητος υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για προσωπικούς λόγους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις ευχαριστίες του και την αναγνώρισή του προς τον κ. Λεωνίδα Θεόκλητο για τις πολύτιμες υπηρεσίες που παρείχε στην Εταιρία και στον Όμιλο γενικότερα.

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. της Εταιρίας προέβη στην εκ νέου συγκρότησή του σε σώμα και κατόπιν αυτού, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος
2. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό μέλος
3. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου, Γενικός Διευθυντής- Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος
4. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος
5. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
6. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος
7. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Τέλος, σημειώνεται ότι η ανάθεση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας στον Γενικό Διευθυντή αυτής, κ. Άνθιμο Μισαηλίδη, αφορά στην αναπλήρωση και άσκηση των καθηκόντων του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Αλέξανδρου Κατσιώτη, σε περιπτώσεις απουσίας ή οιουδήποτε κωλύματος αυτού.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.