27 Μαρτίου 2014

Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος, εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε Σώμα και σύσταση νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων…

Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος, εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. σε Σώμα και σύσταση νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας

Θεσσαλονίκη, 27 Μαρτίου 2014

Η ΕΛΓΕΚΑ Α.E. γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση στις 27/03/2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας παραιτήθηκε το Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Άνθιμος Μισαηλίδης, προς διευκόλυνση συγκρότησης του οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και με δεδομένη την αναγκαιότητα για την εκλογή ενός τέταρτου ανεξάρτητου μέλους σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2013 προς αναπλήρωση του κ. Λεωνίδα Θεόκλητου που απώλεσε την ιδιότητα αυτή, ο οποίος και ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας. Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ως νέο Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος τον κ. Νικόλαο Μήλιο του Γεωργίου, η εκλογή του οποίου είναι προσωρινή και θα πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Ο κ. Άνθιμος Μισαηλίδης διατηρεί τη διευρυμένη διευθυντική του ιδιότητα στο Οργανόγραμμα της Εταιρίας και του Ομίλου.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η εκ νέου συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε Σώμα και κατόπιν αυτού, το Δ.Σ. της Εταιρίας θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
2. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
4. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
6. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής με ημερομηνία λήξης της θητείας του την 25η Ιουνίου 2017.
Επίσης, το Δ.Σ. της Εταιρίας, μετά την υποβολή παραίτησης του κ. Λεωνίδα Θεόκλητου από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων λόγω της ανάληψης εκτελεστικών καθηκόντων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προχώρησε στη σύσταση νέας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων, η σύνθεση της οποίας έχει ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

η δε θητεία αυτής θα είναι ανάλογη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας, η οποία απαρτίζεται από τρία (3) Μη Εκτελεστικά Μέλη – Ανεξάρτητα, και παραμένει όπως είχε διαμορφωθεί με την από 01/10/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου εξακολουθεί να έχει την κάτωθι σύνθεση:

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Περικλής Σταματιάδης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 3693/2008.
Τέλος, σημειώνεται ότι ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Λεωνίδας Θεόκλητος, γεννήθηκε το 1961 και διαθέτει πολύχρονη διοικητική εμπειρία στον τραπεζικό χώρο. Υπήρξε Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας και Μέλος Δ.Σ. (2010-2012), Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής ΑΕΕΓΑ (2010-2012), Γενικός Διευθυντής Λειτουργικής Στήριξης του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, Σύμβουλος Διοίκησης στην EFG Eurobank (2005-2006), Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Δ.Σ. στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και Πρόεδρος Δ.Σ. στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο-Ελληνικά Ταχυδρομεία Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε (2000-2004), Διευθύνων Σύμβουλος στην Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος (1998-1999), Αν. Γενικός Διευθυντής στην Εγνατία Τράπεζα (1994-1998). Ξεκίνησε την καριέρα του από την Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΒΑ ) Α.Ε. (1986-1994). Έχει επίσης διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, καθώς και μέλος Δ.Σ. στις Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ), Τράπεζα Αττικής Α.Ε., Εθνική Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου Α.Ε. (ΕΘΝΕΧ), Eurobank Properties Α.Ε., Εγνατία Χρηματιστηριακή Α.Ε., Εγνατία Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α.Ε., Ανέλιξις Εμπορική Α.Ε. και την ΔΕΗ Α.Ε..

Είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Imperial College, University of London.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.