23 Σεπτεμβρίου 2014

Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος και νέα σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας

Εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. προς αντικατάσταση παραιτηθέντος
και νέα σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας

Θεσσαλονίκη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Η «ΕΛΓΕΚΑ Α.E.» γνωστοποιεί, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 παρ. ε΄ της απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και το Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση στις 23/09/2014 εξέλεξε ως νέο Μη Εκτελεστικό μέλος τον κ. Αδαμάντιο Λέντσιο του Αθανασίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Μη Εκτελεστικού μέλους κ. Περικλή Σταματιάδη του Παναγιώτη, για το υπόλοιπο της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου που λήγει στις 07/05/2018, δυνάμενης να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία. Η ως άνω εκλογή του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωρινή και θα πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:
1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό μέλος

2. Έλλη Δρακοπούλου συζ. Νικολάου, Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό μέλος

3. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό μέλος

4. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

5. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος

6. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

7. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, μετά την αποχώρηση του κ Περικλή Σταματιάδη από την Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), εξέλεξε ως νέο μέλος αυτής τον κ. Αδαμάντιο Λέντσιο, προς αναπλήρωση της κενής θέσης και σε αντικατάσταση του ως άνω παραιτηθέντος μέλους, για το υπόλοιπο της θητείας της εν λόγω επιτροπής, η θητεία της οποίας θα λήξει την ίδια ως άνω ημερομηνία με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εκλογή του νέου μέλους της Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) είναι προσωρινή και θα πρέπει να εγκριθεί από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτού, η νέα Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) της Εταιρίας θα απαρτίζεται από τα κάτωθι Μη Εκτελεστικά μέλη :

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

2. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου παραμένει ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ. 1 του Ν. 3693/2008.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας μετά την αποχώρηση του κ. Περικλή Σταματιάδη από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων εξέλεξε ως νέο μέλος αυτής τον κ. Αδαμάντιο Λέντσιο, προς αναπλήρωση της κενής θέσης και σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.

Ως εκ τούτου, η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας θα έχει ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Μήλιος του Γεωργίου, Πρόεδρος – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

2. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

3. Αδαμάντιος Λέντσιος του Αθανασίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

4. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ, Μη Εκτελεστικό μέλος

η δε θητεία αυτής θα έχει διάρκεια ανάλογη με αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.