26 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3461/2006 ΠΕΡΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ.

Δείτε εδώ τη σχετική Έκθεση του Χρηματοοικονομικού Συμβούλου

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.