23 Ιουνίου 2021

Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2η) του άρθρου 23 του ν. 3556/2007

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου – Θεσσαλονίκη, 23 Ιουνίου 2021

Διορθωτική Σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2η) του άρθρου 23 του ν. 3556/2007

Η Διοίκηση του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης του Ενημερωτικού Δελτίου για την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Μητρικής εταιρίας, ποσού ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, προέβη σε επανεξέταση της υπεραξίας που προέρχεται από τη θυγατρική της εταιρία «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.». Στον νέο έλεγχο απομείωσης, ο οποίος αφορά παρελθούσες χρήσεις, υιοθετήθηκε ένα πιο συντηρητικό σενάριο των βασικών παραδοχών, με συνέπεια να προκύψει ανάγκη περαιτέρω απομείωσης της υπεραξίας που κατέχει ο Όμιλος κατά 2.443 χιλ. ευρώ.

Ως συνέπεια της εν λόγω διαδικασίας, το σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου την 31/12/2020 και 31/12/2019 διαμορφώνεται σε 150.501 χιλ. ευρώ και 154.988 χιλ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώνεται σε -229 χιλ. ευρώ και 2.216 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα. Τα δημοσιευθέντα μεγέθη ήταν 152.944 χιλ. ευρώ και 157.431 χιλ. ευρώ και 2.214 χιλ. ευρώ και 4.659 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα. Καμία μεταβολή δεν υπάρχει στα μεγέθη της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος του Ομίλου.

Οι ανωτέρω μεταβολές επέρχονται με βάση τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 8 και θα αποτυπωθούν αναλυτικά κατά τη σύνταξη των Ενδιάμεσων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου της 30/06/2021.

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.