25 Ιουνίου 2021

ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΛΓΕΚΑ A.E

Η εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ – ΔΙΑΝΟΜΕΣ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» (στο εξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι από την 28.06.2021 θέτει στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν κατά τη συνεδρίαση της 25ης.06.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/337 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όσον αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αφορά τη δημόσια προσφορά έως 28.561.077 νέων κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,24 η κάθε μία (στο εξής οι «Νέες Μετοχές»), που θα εκδοθούν από την Εταιρία στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία εννέα (9) κοινές νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές κοινές μετοχές και τιμή διάθεσης Ευρώ 0,38 για κάθε μία Νέα Μετοχή, και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στο εξής το «Χ.Α.»), σύμφωνα με την από 11.12.2020 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας και την από 23.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (στο εξής η «Αύξηση»).

Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και των δικαιωμάτων προεγγραφής από τους επενδυτές παρατίθενται στην ενότητα 13.3 «Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και δικαιωμάτων προεγγραφής» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών της Εταιρίας που θα προκύψουν από την Αύξηση είναι το εξής:

Γεγονός                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Ημερομηνία
Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς                                                                                                                                                                                     25.06.2021
Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας                                                                                        25.06.2021
Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)                                                                                       28.06.2021
Έγκριση από την Επιτροπή Εταιρικών πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης *                                                                                        28.06.2021
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την ημερομηνία αποκοπής των δικαιωμάτων προτίμησης, για την περίοδο άσκησης και διαπραγμάτευσης
των δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής                                                                                                                                                                                       28.06.2021
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρίας με το δικαίωμα προτίμησης                                                                                                                                                            30.06.2021
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης – Προσαρμογή τιμής μετοχής                                                                                                                                                                        01.07.2021
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Αύξηση (record date)                                                                                                                                                                                            02.07.2021
Πίστωση από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.                                                                                                                            05.07.2021
Έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης και άσκησης του δικαιώματος προεγγραφής                                                                                                    06.07.2021
Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης (τελευταία ημέρα)                                                                                                                                                                                                  14.07.2021
Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής                                                                                                                                                                                                  19.07.2021
Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας                                                                                                                                                                                                     22.07.2021
Δημοσίευση ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Αύξησης που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων και για την ύπαρξη τυχόν αδιάθετων μετοχών
στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας                                                                                                                                                                                             22.07.2021
Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών από την Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α.*                                                                                   27.07.2021
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στης Εταιρίας της ανακοίνωσης για την έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών και την ημερομηνία έναρξης
διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών                                                                                                                                                                                                                                                         27.07.2021
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών από την Αύξηση                                                                                                                                                                                                           28.07.2021

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης των Επιτροπών του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το ως άνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση, θα υπάρξει
ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 25.06.2021, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ως ισχύει, σε ηλεκτρονική μορφή στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Συμμετοχών Α.Ε.
(https://www.athexgroup.gr/el/companies-information-memorandum-informative-material)

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/elib/deltia) και
της Εταιρίας (http://elgeka.gr).

Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο, κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρίας: α) στον Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Τ.Κ. 570 22, Τ.Θ. 1076, οδός Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31, Β’ Φάση, τηλ.: 2310-779700 και β) στον Δήμο Αχαρνών Αττικής, οδός Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 60, Τ.Κ. 136 77, τηλ. 210-2415100.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 2310-779726, κα Σωφρονία Κουκουλή).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.