27 Αυγούστου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕ ΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2014

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2014 ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επιδεικνύει σημαντική βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών, απόρροια στοχευμένων δράσεων και ενεργειών, η χρονική αφετηρία των οποίων βρίσκεται στα τέλη του 2013. Βασικοί πυλώνες του εν λόγω εγχειρήματος αποτελούν η απεμπλοκή του Ομίλου από μη κερδοφόρες δραστηριότητες, ο σημαντικός περιορισμός όλων των στοιχείων κόστους και η επικέντρωση των πόρων στους τομείς εκείνους όπου υπάρχει αυξημένη τεχνογνωσία, ευοίωνες προοπτικές και υψηλή προστιθέμενη αξία για τον Όμιλο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μητρική ΕΛΓΕΚΑ προέβη κατά το Α΄ εξάμηνο του 2014 σε επαναπροσδιορισμό των συνεργασιών της και σε διακοπή εκείνων οι οποίες είτε ζημίωναν είτε απορροφούσαν δυσανάλογα μεγάλο μέρος πολύτιμων πόρων χωρίς την ανάλογη συνεισφορά στα οικονομικά μεγέθη. Επιπλέον, πραγματοποίησε πλήρη αναδιάταξη δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιριών, υιοθετώντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, βελτιστοποίηση των διαδικασιών και λειτουργιών και, παράλληλα, συνεχή περιορισμό του κόστους σε κάθε επίπεδο της επιχειρηματικής λειτουργίας.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε € 133,5 εκατ. έναντι € 150,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας πτώση κατά 11,2% ως συνέπεια κυρίως της αναδιάταξης των εργασιών του Ομίλου και της απεμπλοκής από μη κερδοφόρες δραστηριότητες. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του Ομίλου παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση, με σημαντικά αυξημένα περιθώρια κέρδους σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας. Έτσι, τα συνολικά Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) του Α΄ εξαμήνου 2014 ανήλθαν σε € 5,4 εκατ. έναντι € 1,1 εκατ. το Α΄ εξάμηνο 2013. Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό των ζημιών προ φόρων σε € 1,5 εκατ. έναντι € 4,2 εκατ. καθώς και των ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε € 1,6 εκατ. το 2014 έναντι € 7,1 εκατ. το Α΄ εξάμηνο του 2013.

Η θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών κατά το Α΄ εξάμηνο του 2014 αποδεικνύει ότι ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ ακολουθεί την κατάλληλη στρατηγική εξυγίανσης των δραστηριοτήτων του και της επαναφοράς των οικονομικών μεγεθών, σε μόνιμη βάση πλέον, σε θετική πορεία. Κατά το Β΄ εξάμηνο του 2014 το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης θα συνεχιστεί και εκτιμάται ότι έως το τέλος του έτους θα έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστική βελτίωση της αποδοτικότητας και της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2014 – 30.06.2014, καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014 και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.