29 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017

Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2017

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2017, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να επιδείξει σημαντική περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών, απόρροια των δραστικών αποφάσεων που έχει λάβει και των εκτεταμένων ενεργειών που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία έτη και συνεχίζει απαρέγκλιτα να πραγματοποιεί σε κάθε επίπεδο της λειτουργικής του δραστηριότητας.

Μέσω της υλοποίησης της βασικής επιχειρησιακής στρατηγικής του, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ καταφέρνει:

  • να εμπλουτίζει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των πωλήσεών του σε σταθερά επίπεδα, παρ’ όλη τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς,
  • να βελτιώνει το προϊοντικό μίγμα πωλήσεών του, αυξάνοντας σε αυτό τη συμμετοχή προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας,
  • να μειώνει συνεχώς τα λειτουργικά του έξοδα, περικόπτοντας δαπάνες που δεν συνεισφέρουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και προχωρώντας σε νέες συνεργασίες με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία του,
  • να μειώνει τις προβλέψεις για επισφάλειες πελατών, εφαρμόζοντας ιδιαίτερα αυστηρή πιστωτική πολιτική κατά τα τελευταία έτη.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνέχισε την απεμπλοκή του από δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στον πυρήνα των παραδοσιακών εργασιών του, ολοκληρώνοντας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου την πώληση της συμμετοχής στην «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.». Μέσω της εν λόγω ενέργειας, ο Όμιλος κατάφερε να αποκομίσει σημαντικά και πολυεπίπεδα οφέλη:

α) ενίσχυσε την κεφαλαιακή του επάρκεια, καθώς από την πώληση προέκυψε κέρδος ύψους 3.842 χιλ. ευρώ, γεγονός που συνέβαλλε στην ισόποση ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων του,

β) εξασφάλισε την εισροή σημαντικού τιμήματος (20.000 χιλ. ευρώ), το οποίο αναμένεται να συνεισφέρει καθοριστικά στον εξορθολογισμό και τη μακροπροθεσμοποίηση του δανεισμού του,

γ) εξασφάλισε κεφάλαιο κίνησης που θα στηρίξει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου,

δ) επιτρέπει στον Όμιλο την επικέντρωση των πόρων του στους βασικούς και παραδοσιακούς τομείς δραστηριότητάς του, ήτοι το εμπόριο καταναλωτικών ειδών και την παροχή υπηρεσιών «logistics».

Κατόπιν αυτών, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το Α΄ εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκε στα € 77,0 εκατ. έναντι € 77,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2016. Οι προαναφερθείσες ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 17,0% έναντι 16,6% το Α΄ εξάμηνο του 2016, καθώς και την αύξηση του περιθωρίου EBITDA σε 4,7% έναντι 2,7%, με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφωθούν σε € 3,6 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ και τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου να διαμορφωθούν σε € 4,8 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. Οι Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν σημαντικά σε € 1,4 εκατ. έναντι € 4,5 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2016, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 3,2 εκατ. έναντι ζημιών € 4,2 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου, λόγω και της σημαντικής θετικής συνεισφοράς από τις διακοπείσες δραστηριότητες.

Το Β΄ εξάμηνο του 2017, ο Όμιλος θα συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής του, εντείνοντας τις ενέργειες αναβάθμισης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του, μείωσης του λειτουργικού του κόστους και βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών του. Τέλος, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μακροπροθεσμοποίησης του δανεισμού του αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τα οικονομικά του μεγέθη, μειώνοντας το χρηματοοικονομικό του κόστος και βελτιώνοντας τις χρηματοοικονομικές του ροές. Με τις στρατηγικές του ενέργειες ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ  διασφαλίζει ότι η βελτίωση των λειτουργικών του μεγεθών θα συνεχιστεί, αντιμετωπίζοντας δυναμικά τις όποιες αντιξοότητες παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον.

Τα Στοιχεία και οι Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2017 – 30.06.2017, καθώς και οι Ενδιάμεσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.