22 Μαΐου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

 Θεσσαλονίκη, 22 Μαΐου 2015

 Θέμα : Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Τρίμηνο  του 2015

Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ, δραστηριοποιούμενος σε σημαντικό βαθμό στην εγχώρια αγορά, η οποία ταλανίστηκε από έντονο κλίμα αβεβαιότητας και κατά συνέπεια οικονομικής αστάθειας, κατάφερε να διατηρήσει σε σταθερά επίπεδα το ύψος της λειτουργικής κερδοφορίας του και να βελτιώσει  σημαντικά τα περιθώρια κέρδους του.

Αναλυτικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ τρίμηνο του 2015 διαμορφώθηκε στα € 57,0 εκατ. έναντι € 69,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 17,9%. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται στη διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων που έλαβε χώρα μετά το Α’ τρίμηνο του 2014, στην αναδιάρθρωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου με στόχο την έμφαση σε προϊόντα με υψηλότερα περιθώρια κέρδους, καθώς και στην πτώση της κατανάλωσης εξαιτίας της παρατεταμένης περιόδου αβεβαιότητας που διανύει η χώρα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 16,5% έναντι 13,2% το Α΄ τρίμηνο του 2014, ενώ το περιθώριο EBITDA σε 6,2% έναντι 5,1%, με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφωθούν σε € 3,5 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Τα Κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 0,2 εκατ. έναντι € 0,1 εκατ. ενώ τα Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε € 0,4 εκατ. έναντι € 0,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Παρά τις αντιξοότητες, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνεχίζει να εργάζεται συστηματικά με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργικής του αποτελεσματικότητας, στοχεύοντας:

  1. την περαιτέρω αναδιάταξη του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στον κλάδο Εμπορίας με επικέντρωση στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και σε πιο κερδοφόρα κανάλια διανομής (π.χ. σημεία αυθόρμητης αγοράς).
  2. την αύξηση του κατεχόμενου μεριδίου αγοράς στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Logistics επιβεβαιώνοντας την υφιστάμενη ηγετική θέση και
  3. τη συνέχιση της γεωγραφικής επέκτασης των προϊόντων του κλάδου Παραγωγής τροφίμων αυξάνοντας τις πωλήσεις σ’ έναν ιδιαίτερα κερδοφόρο κλάδο του Ομίλου.

Σε κάθε περίπτωση, η αναμενόμενη ομαλοποίηση των εγχώριων μακροοικονομικών συνθηκών αναμένεται να έχει άμεσες ευεργετικές επιπτώσεις στην εγχώρια κατανάλωση και σημαντική θετική επίπτωση στα μεγέθη τόσο της μητρικής όσο και του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ γενικότερα.

Τα στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2015 – 31.03.2015, καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.