21 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

Θεσσαλονίκη, 21 Νοεμβρίου 2014

Η θετική πορεία των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ συνεχίστηκε και το γ΄ τρίμηνο του 2014 ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τα συνολικά μεγέθη του εννιαμήνου του ίδιου έτους. Ο Όμιλος συνεχίζει απαρέγκλιτα την εφαρμογή της στρατηγικής αναδιάρθρωσής του, η οποία του επιτρέπει τη θωράκιση των θεμελιωδών μεγεθών του και τη διασφάλιση του πρωταγωνιστικού του ρόλου στους κλάδους του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής.

Η διεύρυνση των μεριδίων του σε νέες γεωγραφικές αγορές μέσω των εξαγωγικών προϊόντων του, η περαιτέρω διείσδυση και ενίσχυση των πωλήσεων σε εξειδικευμένους τομείς υφιστάμενων αγορών, η επίτευξη στρατηγικής συνεργασίας και κοινής συμμετοχής σε μετοχικό σχήμα με ισχυρούς επιχειρηματικούς παράγοντες, όπως είναι η C.A. PAPAELLINAS LTD στην Κύπρο, καθώς και η τόνωση των σχέσεων και ανάπτυξη των εργασιών με υφιστάμενους στρατηγικούς συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές, αποτέλεσαν ορισμένες εκ των βασικότερων ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν το γ΄ τρίμηνο του 2014. Παράλληλα, συνεχίστηκε η διαδικασία της μείωσης του κόστους σε κάθε επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριότητας καθώς και της εξεύρεσης των επιχειρηματικών κινήσεων οι οποίες θα μεγιστοποιήσουν στο άμεσο μέλλον το όφελος από τη χρήση των πόρων, υλικών και έμψυχων, του Ομίλου.

Ως συνέπεια των παραπάνω, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να καταγράψει κατά το γ΄ τρίμηνο του έτους 2014 Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους € 2,9 εκατ. έναντι € 1,0 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2013 και να μειώσει σημαντικά τις Ζημίες προ φόρων σε € 0,6 εκατ. έναντι € 2,0 εκατ. το συγκρίσιμο τρίμηνο του 2013, μεγέθη που προστίθενται στα ήδη θετικά αποτελέσματα των πρώτων δύο τριμήνων του έτους.

Συνολικά για το εννεάμηνο του 2014, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε € 198,8 εκατ. έναντι € 227,5 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας πτώση κατά 12,6% ως συνέπεια κυρίως της αναδιάταξης των εργασιών του Ομίλου και της απεμπλοκής του από μη κερδοφόρες δραστηριότητες. Ωστόσο, η αποδοτικότητα του Ομίλου παρουσίασε εντυπωσιακή βελτίωση, με σημαντικά αυξημένα περιθώρια κέρδους σε κάθε επίπεδο δραστηριότητας. Έτσι, τα συνολικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του εννιαμήνου 2014 ανήλθαν σε € 8,3 εκατ. έναντι € 2,0 εκατ. το εννεάμηνο του 2013. Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα τον σημαντικό περιορισμό των ζημιών προ φόρων σε € 2,1 εκατ. έναντι € 6,2 εκατ. καθώς και των ζημιών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε € 2,3 εκατ. το 2014 έναντι € 9,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2013.

Η στρατηγική πορεία που έχει χαράξει ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ και τα θετικά αποτελέσματα που έχουν ήδη καταγραφεί, αποτελούν εχέγγυο για την ενδυνάμωση των προσπαθειών των εταιριών του Ομίλου προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία το 2014 και να αποτελέσει το μεταβατικό εκείνο έτος κατά το οποίο ο Όμιλος θα περάσει από ζημιογόνες χρήσεις στην κερδοφορία.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2014 – 30.09.2014, καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.