31 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2013

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2014

Αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα παρουσίασαν οι δραστηριότητες των εταιριών του Ομίλου κατά το 2013, παρά το δυσμενέστατο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον λόγω της συνεχιζόμενης εξαετούς ύφεσης, της μεγάλης μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και των ασφυκτικών συνθηκών ρευστότητας. Ο κύκλος εργασιών σημείωσε μικρή μείωση, οι λειτουργικές ταμιακές ροές παρέμειναν θετικές και οδήγησαν σε μείωση του τραπεζικού δανεισμού, παρέχοντας παράλληλα την ευκαιρία ριζικής εξυγίανσης του ισολογισμού, επανακαθορισμού επιχειρηματικών στόχων και ανάληψης πλέγματος δράσεων περιστολής του κόστους λειτουργίας και μετασχηματισμού του λειτουργικού μοντέλου.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2013 ανήλθε σε ευρώ 311,5 εκατ., έναντι ευρώ 323,0 εκατ. σημειώνοντας πτώση κατά 3,6%. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν μηδενικά, έναντι ευρώ 5,0 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση. Οι ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε ευρώ 21,0 εκατ. έναντι ευρώ 10,6 εκατ. το 2012. Οι ζημίες μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ευρώ 25,3 εκατ. από ευρώ 12,1 εκατ. το 2012, επηρεαζόμενες κατά το μεγαλύτερο μέρος από έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα, όπως απομειώσεις υπεραξίας (goodwill) και αξίας πελατολογίου, επιβάρυνση από αναβαλλόμενη φορολογία καθώς και ζημίες προερχόμενες από τις διακοπείσες δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια του β΄εξαμήνου του 2013, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα εξυγίανσης μέσω της απεμπλοκής του από ζημιογόνες δραστηριότητες και δραστικού περιορισμού του κόστους λειτουργίας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαιτούμενες προβλέψεις απομείωσης στοιχείων ενεργητικού, ώστε να απεικονίζεται πλήρως η οικονομική κατάσταση του Ομίλου με βάση τα σημερινά δεδομένα της οικονομίας.

Οι κυριότερες δράσεις του προγράμματος ήταν οι ακόλουθες:
1. Άμεσος τερματισμός ζημιογόνων δραστηριοτήτων.
Αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η διακοπή της χονδρεμπορικής δραστηριότητας της ARISTA A.E.B.E. (πρώην ΒΗΤΑ ΠΙ Α.Ε.Β.Ε.), η πώληση της φαρμακαποθήκης MEDIHELM A.E. και η αδρανοποίηση της φαρμακευτικής εταιρίας SAMBROOK A.E. Οι παραπάνω ενέργειες είναι βραχυχρονίως επώδυνες, δημιουργώντας εφάπαξ λογιστική ζημία ευρώ 8,6 εκατ., άλλα μακροχρονίως εξυγιαντικές, απαλλάσσοντας τον Όμιλο από πολλαπλάσια, επαναλαμβανόμενη οικονομική αιμορραγία.
2. Δραστικός περιορισμός του κόστους λειτουργίας των εταιριών του Ομίλου.
Αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε, με κορύφωση εφαρμογής το πρώτο δίμηνο του 2014, σειρά δράσεων μείωσης του κόστους σε τομείς όπως, υπηρεσίες μεταφοράς, ενοίκια αποθηκών και πλαίσιο αμοιβών με στόχο την εξοικονόμηση ποσού ευρώ 7,5 εκατ. ετησίως.
3. Αναδιάταξη δραστηριοτήτων και προτεραιοτήτων.
Έγινε εστίαση στην εκμετάλλευση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Ομίλου με κύριο κριτήριο εκείνο της αποτελεσματικότητας. Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, αποφασίστηκε η διακοπή συνεργασιών οριακής ή και αρνητικής αποδοτικότητας, η μεγιστοποίηση συνεργιών εντός Ομίλου, η έμφαση σε προϊόντα ελλήνων παραγωγών και ιδιωτικής ετικέτας, η κεντρικοποίηση υπηρεσιών, η δημιουργία και προώθηση καινοτόμων προϊόντων.
4. Διενέργεια προβλέψεων με σκοπό την επικαιροποίηση, στα τρέχοντα επίπεδα αξίας άυλων, κυρίως, στοιχείων του Ενεργητικού.

Aφορούν στην αξία αποτίμησης συμμετοχών και πελατολογίου, την εύλογη αξία επενδυτικών ακινήτων και την ανακτήσιμη αξία εμπορικών απαιτήσεων, η οποία υπέστη μείωση, είτε λόγω της διακοπής ζημιογόνων δραστηριοτήτων, είτε εξαιτίας της ύφεσης, οδηγώντας συνολικά στη μείωση της καθαρής θέσης του Ομίλου και της μητρικής, ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε., κατά ευρώ 17,3 εκατ. και ευρώ 23,2 εκατ. αντίστοιχα.

Η στρατηγική του Ομίλου για την επόμενη τριετία αναπτύσσεται στους ακόλουθους άξονες:

I. Αναδιάρθρωση του μοντέλου λειτουργίας των εταιριών του Ομίλου μέσω εξ υπαρχής επανεξέτασης των υφιστάμενων δομών και διαδικασιών, επί τη βάσει ισχυουσών βέλτιστων πρακτικών με στόχο τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.
II. Ποιοτική αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού μέσω προσέλκυσης έμπειρων και ικανών στελεχών από την ευρύτερη αγορά, πέραν της ανανέωσης που έχει ήδη επιτευχθεί κατά τους προηγούμενους μήνες.
III. Επαναπροσδιορισμός των εμπορικών στόχων των εταιριών του Ομίλου επί τη βάσει της κτηθείσας πείρας και με δεδομένο τη συνεχιζόμενη καχεξία της καταναλωτικής δαπάνης.
IV. Επικέντρωση σε υπάρχουσες δραστηριότητες που παρουσιάζουν σημαντικές δυνατότητες μεγέθυνσης (Logistics, τρόφιμα, κ.α.).
Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01.2013-31.12.2013 καθώς και οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης, αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2013 και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.