30 Αυγούστου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013

Θεσσαλονίκη, 30 Αυγούστου 2013

Το α΄ εξάμηνο του 2013 ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνέχισε τις προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού του κόστους σε όλα τα επίπεδα, παράλληλα με την αδιάκοπη αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών που θα του επέτρεπαν να αυξήσει τα μερίδιά του στις αγορές που δραστηριοποιείται ή να αποκτήσει παρουσία σε νέες αγορές. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται η ίδρυση της «ELGEKA AG», μέσω της οποίας ο Όμιλος θα επιχειρήσει να διεισδύσει στη μεγάλη αγορά της Γερμανίας.

Στα θετικά γεγονότα της τρέχουσας περιόδου συγκαταλέγονται οι συνεχώς αυξανόμενες πωλήσεις, εν μέσω γενικευμένης ύφεσης, που πραγματοποιεί ο Όμιλος στον κλάδο των «logistics», καθώς επίσης και στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας («private label»). Θετικό είναι επίσης και το γεγονός της επιβράδυνσης της πτώσης των πωλήσεων σε επίπεδο Ομίλου κατά το β΄ τρίμηνο του 2013 (α΄ τρίμηνο 2013: -13,9%, β΄ τρίμηνο 2013: -2,0%).

Εντούτοις, η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των συνολικών πωλήσεων καθώς και τη δημιουργία αυξημένων προβλέψεων για επισφάλειες πελατών (κατά 534 χιλ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012). Αρνητική επιρροή είχε στα Αποτελέσματα και η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26%, βάσει της νέας φορολογικής νομοθεσίας, με συνέπεια τον υπολογισμό της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης με τον νέο συντελεστή και την ανάλογη επιβάρυνση των Αποτελεσμάτων (κατά 967 χιλ. ευρώ).

Στα πλαίσια της επικέντρωσής του στο κυρίως αντικείμενο των δραστηριοτήτων του, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ υλοποιεί από το β΄ τρίμηνο του 2013 πλάνο απεμπλοκής του από τη θυγατρική εταιρία «MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Α.Ε.». Ως εκ τούτου, η δραστηριότητα της εν λόγω θυγατρικής παρουσιάζεται ως διακοπείσα δραστηριότητα στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2013-30.06.2013.

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 150,3 εκατ. ευρώ, έναντι 160,2 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας πτώση κατά 6,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012. Οι ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε 4,2 εκατ. έναντι 3,5 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο.

Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2013 από 3,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, επηρεαζόμενες σημαντικά από την προαναφερθείσα επιβάρυνση της αναβαλλόμενης φορολογίας, καθώς και τη ζημία από τις διακοπείσες δραστηριότητες.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2013-30.06.2013 καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Eταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.