31 Μαΐου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2013

Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2013

Τα σημαντικότερα γεγονότα που επηρέασαν τα Αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το α’ τρίμηνο του 2013 ήταν η χρονική υστέρηση της Πασχαλινής εορταστικής περιόδου σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καθώς και η αύξηση του φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% βάσει της νέας φορολογικής νομοθεσίας. Το μεν πρώτο γεγονός είχε ως συνέπεια τη μείωση των πωλήσεων και κατ’ επέκταση της κερδοφορίας του Ομίλου, σε σχέση με την αντίστοιχη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ το δεύτερο γεγονός δημιούργησε μία σημαντική μη επαναλαμβανόμενη φορολογική επιβάρυνση των Αποτελεσμάτων μετά από φόρους λόγω του υπολογισμού της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης με τον νέο συντελεστή.

Ειδικότερα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 73,2 εκατ. ευρώ, έναντι 85,0 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας πτώση κατά 13,9%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 2,2 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο του 2012, σαφώς επηρεαζόμενα από τη μείωση των πωλήσεων, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 2,0 εκατ. έναντι 1,8 εκατ. ευρώ τη συγκρίσιμη περίοδο. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 3,7 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013 από ζημίες 1,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, επηρεαζόμενες σημαντικά από την προαναφερθείσα επιβάρυνση της αναβαλλόμενης φορολογίας.

Στα θετικά στοιχεία της περιόδου συμπεριλαμβάνεται το γεγονός ότι ο Όμιλος κατάφερε να πραγματοποιήσει για ένα ακόμα τρίμηνο θετικές λειτουργικές ροές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων μείωσε περαιτέρω τον δανεισμό του. Η συνεχής μείωση του τραπεζικού δανεισμού κατά τα τελευταία έτη είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των χρηματοδοτικών εξόδων του Ομίλου κατά 8,3% έναντι της συγκρίσιμης περιόδου του 2012.

Τέλος, οι συστηματικές ενέργειες απεμπλοκής από ζημιογόνες δραστηριότητες, οι οποίες αναμένεται να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα εντός του 2013, καθώς και η αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών σχημάτων σε νέες γεωγραφικές αγορές (όπως π.χ. στη Γερμανία με την ίδρυση της εταιρίας «ELGEKA AG») σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση, έστω και σε χαμηλά επίπεδα, της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών στην εγχώρια αγορά, δημιουργούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου στο άμεσο μέλλον.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2013-31.03.2013 καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013, και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Eταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.