15 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΆ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΆ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2014

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2014

Με επιτυχία υλοποιείται το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των εργασιών του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ, όπως καταρτίστηκε και ξεκίνησε να πραγματοποιείται κατά το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις απεμπλοκής από ζημιογόνες δραστηριότητες (κυρίως εμπορία φαρμάκων), δράσεις μείωσης παραγωγικού κόστους, κυρίως στην εταιρία 3PL του Ομίλου και ενέργειες περιστολής του λειτουργικού κόστους του συνόλου των εταιριών του Ομίλου.

Μέχρι σήμερα, έχει υλοποιηθεί σημαντικό τμήμα των ενεργειών που έχουν προγραμματιστεί, με τα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά στα Οικονομικά Αποτελέσματα του Ομίλου. Έτσι, κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2014, τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), σημείωσαν υπερδιπλασιασμό και ανήλθαν σε € 3,6 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 0,1 εκατ. έναντι Ζημιών € 2,0 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Τα Καθαρά μετά φόρων Κέρδη του Ομίλου, υπήρξαν θετικά ύψους € 0,2 εκατ. έναντι Ζημιών ύψους € 3,7 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας υπήρξαν θετικά και ανήλθαν σε € 0,1 εκατ. έναντι Ζημιών ύψους € 3,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το Α΄ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε στα € 69,5 εκατ. έναντι € 73,2 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2013, παρουσιάζοντας πτώση κατά 5,0%.

Σε επίπεδο τομέων δραστηριότητας, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επέτυχε να αυξήσει σημαντικά την κερδοφορία του στον τομέα της Εμπορίας καταναλωτικών αγαθών, ως συνέπεια της μεταβολής του επιχειρησιακού μοντέλου της θυγατρικής του «ARISTA A.E.B.E.» και του συνακόλουθου περιορισμού των ζημιών της. Ο εξαγωγικού προσανατολισμού τομέας της βιομηχανικής παραγωγής τροφίμων, συνεχίζει να παρουσιάζει έντονη ανοδική πορεία και αποτελέσματα, ενώ δυναμική παραμένει η παρουσία στον τομέα των «logistics», στον οποίο ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά.

Οι παραπάνω ικανοποιητικές επιδόσεις των εταιριών του Ομίλου επιτεύχθηκαν σε περιβάλλον περιορισμένης αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και έντονης πιστωτικής στενότητας των επιχειρήσεων.

Κατά την υπόλοιπη διάρκεια του 2014 θα συνεχιστεί αταλάντευτη η υλοποίηση του προγράμματος αναδιάρθρωσης και με δεδομένο τη διαφαινόμενη σταθεροποίηση των μακροοικονομικών μεγεθών, εκτιμάται ότι, έως το τέλος του έτους θα έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστική βελτίωση της αποδοτικότητας και της οικονομικής κατάστασης του Ομίλου.

Τα στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2014 – 31.03.2014, καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου 2014 και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.