29 Μαρτίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ 2012

Θεσσαλονίκη, 29 Mαρτίου 2013

Το 2012 συνεχίστηκε η βαθιά ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας για 5ο συνεχόμενο έτος, προκαλώντας συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στις Ελληνικές επιχειρήσεις. Ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διαθέτοντας ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων επηρεάστηκε ποικιλοτρόπως, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας και την έμφαση που έχει δώσει σε κάθε μία εξ’ αυτών.

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου δέχτηκαν την μεγαλύτερη αρνητική επίδραση, ως απόρροια των μειωμένων πωλήσεων και των συμπιεσμένων περιθωρίων κέρδους στον κλάδο της «Εμπορίας τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών», ο οποίος αποτελεί τον παραδοσιακό και τον σημαντικότερο, από άποψη μεγέθους, τομέα του Ομίλου. Σημαντική προσπάθεια μετριασμού της εν λόγω αρνητικής επίδρασης έγινε με τη δραστηριοποίηση του Ομίλου, μέσω της θυγατρικής G.S.B.G. Α.Ε., στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (private label), τα οποία επιδεικνύουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα στην περίοδο οικονομικής δυσπραγίας που διανύουμε.

Στον αντίποδα, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατόρθωσε να ενισχυθεί περαιτέρω στην εγχώρια αγορά ως ένας εκ των πρωταγωνιστών στην «Παροχή Υπηρεσιών Logistics», αυξάνοντας συνεχώς τα μερίδιά του (αύξηση πωλήσεων κατά 18,4%) και συνεισφέροντας σημαντικά στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου. Δεδομένου ότι ο Όμιλος διαθέτει το κρίσιμο μέγεθος και τις κατάλληλες συνεργασίες αναμένεται ότι θα μπορέσει να αξιοποιήσει τυχόν ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην ιδιαίτερα δυναμική αγορά των «Logistics».

Αξιοσημείωτη επίδραση στα Αποτελέσματα του Ομίλου είχε επίσης και ο κλάδος της «Παραγωγής τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών», όπου ύστερα από ένα ευρύ πρόγραμμα εξορθολογισμού του κόστους σε συνδυασμό με την διεύρυνση της γκάμας των παραγόμενων προϊόντων, επιτεύχθηκε ολική μεταστροφή των αποτελεσμάτων τόσο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας προ φόρων.

Μηνύματα σταθεροποίησης εκπέμπονται και από την αγορά των ακινήτων στη Ρουμανία με τη σταδιακή αναθέρμανση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αποβεί προς όφελος του Ομίλου, δεδομένης της ιδιοκτησίας πληθώρας ακινήτων στην εν λόγω αγορά.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ως άξια επισήμανσης κρίνονται τα κάτωθι:

α) Η δημιουργία ισχυρών θετικών λειτουργικών ροών ύψους 9,0 εκατ. ευρώ, οι οποίες επέτρεψαν στον Όμιλο αφενός να προβεί απρόσκοπτα στην επιχειρηματική του δραστηριότητα και στην πραγματοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων και αφετέρου να μειώσει τον τραπεζικό δανεισμό του κατά 8,5 εκατ. ευρώ.

β) Η αρνητική επίπτωση από μία σειρά μη λειτουργικών επιβαρύνσεων, όπως οι ζημίες από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων (1,2 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 2,3 εκατ. ευρώ το 2011) προερχόμενη κατά βάση από τα Ελληνικά επενδυτικά ακίνητα και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές (0,9 εκατ. ευρώ το 2012 έναντι 0,2 εκατ. ευρώ το 2011).

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για τη χρήση 2012, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 335,2 εκατ. ευρώ, έναντι 363,8 εκατ. ευρώ το 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,9%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν από 6,9 εκατ. σε 4,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 11,5 εκατ. έναντι 6,7 εκατ. ευρώ στη συγκρίσιμη χρήση. Οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 12,1 εκατ. ευρώ το 2012 από 8,5 εκατ. ευρώ το 2011.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της χρήσης 01.01.2012-31.12.2012 είναι διαθέσιμα, μαζί με την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του 2012, στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.elgeka.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr)

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.