28 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΓΕΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2016

Δελτίο Τύπου για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το Α’ Εξάμηνο του 2016

Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Κατά το Α΄ εξάμηνο του 2016, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να βελτιώσει τη λειτουργική του κερδοφορία, ως συνέπεια τόσο της βελτίωσης του προϊοντικού μίγματός του και τη συνεπακόλουθη αύξηση του μικτού περιθωρίου του όσο και της συνεχιζόμενης μείωσης των λειτουργικών του εξόδων, μέσω της αναδιοργάνωσης των λειτουργιών του και του επαναπροσδιορισμού της κοστολογικής του βάσης.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ προχώρησε κατά τη διάρκεια του ίδιου χρονικού διαστήματος στην πώληση δραστηριοτήτων που επιβάρυναν τα Αποτελέσματά του με ζημίες, ενώ και οι μελλοντικές προοπτικές τους είχαν καταστεί αρνητικές. Από τις εν λόγω συναλλαγές επετεύχθη κέρδος συνολικού ύψους 770 χιλ. ευρώ, και παράλληλα ενισχύθηκαν ισόποσα τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου.

Η εν λόγω εξέλιξη των οικονομικών του μεγεθών επέτρεψε στον Όμιλο ΕΛΓΕΚΑ  να προβεί σε ακόμα μεγαλύτερες προβλέψεις, προκειμένου να «θωρακίσει» περαιτέρω τα μεγέθη του Ενεργητικού του. Ως εκ τούτου, τα Αποτελέσματα του Ομίλου ενσωματώνουν απομείωση της υπεραξίας που αναγνωρίστηκε κατά την εξαγορά της θυγατρικής «ARISTA Α.Ε.Β.Ε.» ύψους 1.900 χιλ. ευρώ, προεξόφληση του υπολοίπου ενός εκ των σημαντικότερων πελατών του Ομίλου σε παρούσες τιμές από την οποία προέκυψε ζημία ύψους 1.216 χιλ. ευρώ, καθώς και αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες πελατών κατά 380 χιλ. ευρώ.

Κατόπιν αυτών, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το Α΄ εξάμηνο του 2016 διαμορφώθηκε στα € 90,5 εκατ. έναντι € 98,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2015, παρουσιάζοντας κάμψη κατά 8,1%. Η εν λόγω μεταβολή οφείλεται κυρίως στη διακοπή της συνεργασίας με τον προαναφερόμενο πελάτη του Ομίλου από τα μέσα του 2015, εξαιτίας του υψηλού πιστωτικού κινδύνου που παρουσίαζε, καθώς και στη γενικότερη αναδιάρθρωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του Ομίλου με στόχο την επικέντρωση στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Απτή απόδειξη των παραπάνω αποτελεί η αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 20,1% έναντι 16,6% το Α΄ εξάμηνο του 2015, ενώ το περιθώριο EBITDA αυξήθηκε σε 4,8% έναντι 4,2%, με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφωθούν σε € 4,4 εκατ. έναντι € 4,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο. Εντούτοις, οι επιπλέον προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν είχαν ως συνέπεια οι Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφωθούν σε € 6,0 εκατ. έναντι € 2,6 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2015, ενώ οι Ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας σε € 4,2 εκατ. έναντι € 2,0 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου.

Το Β΄ εξάμηνο του 2016 αναμένεται να ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις στα οικονομικά μεγέθη των εγχώριων επιχειρήσεων, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στην Ελληνική Οικονομία. Εντούτοις, οι ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ και οι αποφάσεις τις οποίες έχει λάβει τα τελευταία χρόνια διασφαλίζουν ότι η βελτίωση των λειτουργικών του μεγεθών θα συνεχιστεί, αντιμετωπίζοντας δυναμικά τις όποιες αντιξοότητες παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον.

Τα Στοιχεία και Πληροφορίες της περιόδου 01.01.2016 – 30.06.2016, καθώς και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της ίδιας περιόδου, αναρτήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.elgeka.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια (www.helex.gr).

Member of ELGEKA Group
www.elgekagroup.com
© 2023 ELGEKA. All rights reserved.